کسب درآمد پاپ آپ اطلاعات عمومي براي خريد از اينترنت

اطلاعات عمومي براي خريد از اينترنت
بانك اطلاعات هر آنچه از اينترنت مي خواهيد.
نويسندگان
آمار
امروز : 57
ديروز : 106
افراد آنلاين : 1
همه : 99582
پيوندهاي روزانه
لينكي ثبت نشده است
بررسي ميزان آدنوزين تري فسفات در اسپرم مولدين ماهي كفال طلائي در شرايط مختلف

اسپرم عامل مهم توليدمثل، بقاء و تداوم نسل است بررسي اسپرم از نظر پارامترهايي مانند توانايي تلقيح، تحرك، درصد اسپرمهاي متحرك، سرعت حركت، فركانس ضربه تاژكي، ميزانATP و فاكتورهاي شيميايي و بيوشيميايي، در تشخيص كيفيت اسپرم و كنترل روند توليدمثلي برخي جانداران از جمله آبزيان كمك مي كند هدف از اين تحقيق بررسي ميزان ATP اسپرم ماهي كفال طلايي در شرايط د

دانلود بررسي ميزان آدنوزين تري فسفات در اسپرم مولدين ماهي كفال طلائي در شرايط مختلف

آدنوزين تري فسفات در اسپرم مولدين ماهي كفال طلائي در شرايط مختلف
 آدنوزين تري فسفات در اسپرم مولدين ماهي كفال طلائي
 اسپرم 
مولدين ماهي كفال طلائي
 اسپرم مولدين ماهي كفال طلائي
 آدنوزين تري
 فسفات
 آدنوزين تري فسفات
دسته بندي زيست شناسي
فرمت فايل doc
حجم فايل 3099 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 136

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چكيده-------------------------------------------------------------1

مقدمه---------------------------------------------------------------3

 

فصل اول : مروري بر تحقيقات گذشته

 

1-1 پيشينه تحقيق------------------------------- 5

1-2 تاكسونومي---------------------------------- 7

1-3 مشخصات كلي راسته كفال ماهي شكلان ----------- 8

1-4 مشخصات خانواده كفال ماهيان ---------------- 9

1-5 مشخصات كفال طلايي -------------------------- 9

1-6 زيست شناسي كفال طلايي ---------------------- 10

1-6-1 مشخصات زيستي كفال طلايي------------------- 11

1-6-1-1 تحمل درجه حرارت------------------------ 11

1-6-1-2 تحمل شوري ----------------------------- 11

1-6-1-3 تحمل مقادير اكسيژن -------------------- 11

1-6-1-4 تغذيه كفال طلايي ----------------------- 12

1-7 ارزش اقتصادي كفال ماهيان ------------------ 12

1-8 ارزش غذايي ماهي كفال ---------------------- 13

1-9 پراكنش كفال ماهيان ------------------------ 14

1-10 درياي خزر--------------------------------- 16

1-11 توليد مثل كفال طلايي ---------------------- 18

1-11-1 دستگاه توليد مثل كفال طلايي ------------- 19

1-11-2 اسپرماتوژنز ---------------------------- 21

1-11-3 ساختمان اسپرماتوزوئيد ------------------ 21

1-11-4 فعاليت اسپرماتوزوئيد ------------------- 22

1-11-5 رابطه بين ميزان ATP و تحرك اسپرم ------- 23

1-11-6 مكانيزم چرخشي انتقال انرژي در ATP سنتاز 23

1-11-7 AMP حلقوي بعنوان يك پيامبر ثانويه ------ 26

1-11-8 محلولهاي تداوم بخش يا extenders ----------- 31

 

فصل دوم: روش تحقيق و مواد

 

2-1 مواد و وسايل مورد نياز -------------------- 35

2-1-1 خصوصيات كيت تعيين ATP  ------------------ 36

2-1-2 اجزاي كيت تعيين ATP ---------------------- 36

2-1-3 روش آماده سازي محلولها ------------------ 37

2-1-4 خصوصيات و كاربردهاي بافر HEPES ---------- 37

2-1-5 روش آماده سازي محلول بافر HEPES---------- 38

2-1-6 روش آماده سازي محلول بي كربنات سديم ----- 38

2-1-7 روش آماده سازي محلول گليسرول 10% و گلوكزM 3/0 38

2-2 روش كار  ---------------------------------- 38

 

فصل سوم : نتايج تحقيق

 

نتايج ----------------------------------------- 44

 

فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات

 

بحث و نتيجه گيري ------------------------------ 56

پيشنهادات ------------------------------------- 62

پيوست------------------------------------------ 63

منابع فارسي ----------------------------------- 89

منابع لاتين------------------------------------- 90

چكيده انگليسي---------------------------------- 94

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول 1-1 -------------------------------------- 27

جدول 3-1--------------------------------------- 45

جدول 3-2--------------------------------------- 45

جدول 3-3--------------------------------------- 46

جدول 3-4--------------------------------------- 46

جدول 3-5--------------------------------------- 47

جدول 3-6--------------------------------------- 47

جدول 3-7--------------------------------------- 47

جدول 3-8--------------------------------------- 49

جدول 3-9--------------------------------------- 49

جدول 3-10-------------------------------------- 49

جدول 3-11-------------------------------------- 54

 

فهرست نمودارها

عنوان                                           صفحه

نمودار1---------------------------------------- 45

نمودار 2--------------------------------------- 46

نمودار 3--------------------------------------- 48

نمودار 4--------------------------------------- 50

نمودار 5--------------------------------------- 51

نمودار 6 -------------------------------------- 52

نمودار 7--------------------------------------- 53

 

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                    صفحه

شكل 1-1 --------------------------------------- 9

شكل 1-2---------------------------------------- 10

شكل 1-3---------------------------------------- 15

شكل 1-4---------------------------------------- 21

شكل 1-5---------------------------------------- 24

شكل 1-6---------------------------------------- 29

شكل 1-7---------------------------------------- 30

شكل 2-1---------------------------------------- 37

شكل 2-2---------------------------------------- 41

 

چكيده

   كفال ماهيان درياي خزر يكي از مهمترين ماهيان شيلاتي اين دريا مي باشند.كه پس از انتقال از درياي سياه به درياي خزر، توانستند خود را بااكوسيستم اين دريا مطاقبت دهند.

   هدف از اين تحقيق بررسي ميزان ATP اسپرم ماهي كفال طلايي در شرايط  زماني،دمايي و محلولهاي تداوم بخش (Extender)  مختلف بوده است. بدين منظور ميزان ATP اسپرمهاي تازه نمونه گيري شده در دماهاي مختلف      (°C12- 10،20 -18)، ميزان  ATPاسپرمهاي نگهداري شده دردماهاي مختلف (°CRoom temperature ) به مدت 6 ساعت، ميزان ATP اسپرمهاي نگهداري شده در محلولهاي تداوم بخش (extender)مختلف (گليسرول، محلول نمك 7/0% ، محلول نمك 65/0%) به مدت 5 روز،  ميزان ATP اسپرمهاي نگهداري شده در همان شرايط به مدت 10 روز، به روش فوق حساس بيولومينوسانس اندازه گيري گرديد.

    براساس آزمايشات انجام شده در اين تحقيق، غلظت ATP اسپرمهاي تازه نمونه گيري شده در دماي °C 12- 10، 22/7 ± 04/74درصد غلظت ATP اسپرمهاي تازه نمونه گيري شده در دماي °C20- 18 بود.اسپرمهاي نگهداري شده در دماي °C 4 يخچال به مدت 6 ساعت و اسپرمهاي نگهداري شده در دماي آزمايشگاه به مدت 6 ساعت به ترتيب 91/0 ± 26/90 درصد و 49/1 ± 17/17 درصد ATP خود را حفظ كردند. نگهداري اسپرم درextender هاي مختلف (گليسرول، محلول نمك 7/0% ، محلول نمك 65/0%) به مدت 5 روز نشان داد كه گليسرول و محلول نمك 65/0%، درصد بالاتري از ATP را نسبت به محلول نمك 7/0% حفظ كردند. نگهداري اسپرم درهمان extender‌ها  به مدت 10 روز نشان داد كه گليسرول درصد بالاتري از ATP را نسبت به  محلول نمك 7/0% و 65/0% حفظ كرد. اسپرمهاي نگهداري شده در گليسرول در دماي °C 15-  بعد از 5 روز و اسپرمهاي نگهداري شده در گليسرول در دماي °C 15-  بعد از 10 روز به ترتيب 5/4 ± 19/74 و 2/6 ± 67/47 درصد ATP خود را حفظ كردند.  اسپرمهاي نگهداري شده در محلول نمك 7/0%   در دماي °C 1 بعد از 5 روز و اسپرمهاي نگهداري شده در محلول نمك 7/0%  در دماي °C 1 بعد از 10 روز به ترتيب 81/2 ± 65/13 و 06/0 ± 69/0 درصد ATP خود را حفظ كردند. اسپرمهاي نگهداري شده در محلول نمك 65/0% در دماي °C15-  بعد از 5 روز و اسپرمهاي نگهداري شده درمحلول نمك 65/0%   در دماي      °C 15 -  بعد از 10 روز به ترتيب 68/6 ± 58/73 و 12/0 ±05/1 درصد ATP خود را حفظ كردند.

     براساس نتايج به دست آمده براي حفظ ميزان ATP اسپرم ماهي كفال طلايي، نمونه گيري در دماي °C20- 18 و نگهداري در گليسرول توصيه مي شود.    

دانلود بررسي ميزان آدنوزين تري فسفات در اسپرم مولدين ماهي كفال طلائي در شرايط مختلف


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۴۰:۳۸ ] [ مهرداد ]
بررسي مقايسه‌اي رابطه بين سود هر سهم (EPS) و نسبت قيمت به سود هر سهم (PE) با بازده سهام در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران

پيش‌بيني عنصر كليدي در تصميم‌گيري، استفاده از اطلاعات است اين عجيب نيست، زيرا اثر بخشي نهايي هر تصميم به نتايج وقايعي بستگي دارد كه به دنبال هر تصميم روي مي‌دهند توانايي پيش‌بيني جوانب غيرقابل كنترل اين وقايع قبل از انجام تصميم، انتخاب بهترين تصميم را تسهيل مي‌كند اغلب تصميم را بصورت ذيل پيش‌بيني مربوط مي‌كنند

دانلود بررسي مقايسه‌اي رابطه بين سود هر سهم (EPS) و نسبت قيمت به سود هر سهم (PE) با بازده سهام در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران

بررسي مقايسه‌اي رابطه بين سود هر سهم (EPS)
 قيمت به سود هر سهم (PE) با بازده سهام در شركت‌هاي پذيرفته 
بورس تهران
مقالاتي در مورد بورس تهران
مطالبي در مورد بورس تهران
پروژه اي در مورد بورس تهران
دسته بندي اقتصاد
فرمت فايل doc
حجم فايل 192 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 136

تصميم‌واقعي: تصميمي كه فرض مي‌كند پيش‌بيني صحيح است + ذخيره‌ براي خطاي پيش‌بيني. به طور كلي هدف از پيش‌بيني كاهش ريسك در تصميم‌گيري است و چون پيش‌بيني نمي‌تواند ريسك را به طور كامل حذف كند، ضرورت دارد فرايند تصميم‌گيري بطور صريح نتايج عدم اطمينان باقيمانده براي پيش‌بيني را در نظر بگيرد.

يكي از مهم‌ترين قسمت‌هاي اقتصاد كه تصميم‌گيري و پيش‌بيني جزء لاينفك آن محسوب مي‌شود بازارهاي سرمايه مي‌باشد. اقتضاء اين بازارها به گونه‌اي است كه سرمايه‌گذاران را مجبور مي‌سازد كه هر لحظه‌ با توجه به اطلاعات موجود و محدوديت‌ها، تصميمات  و پيش‌بيني‌هاي سرمايه‌گذاري خود را اجراء نمايند. لذا فعالان اين بازارهاي سرمايه‌ نيازمند اطلاعاتي مربوط و قابل اتكا جهت تصميم‌گيري‌هاي خود هستند. ليكن اينكه كدام اطلاعات و متغيرها كه تصميم‌گيرندگان بازار سرمايه از آنها در جهت پيش‌بيني‌هاي صحيح خود استفاده مي‌نمايند مربوط و داراي محتواي اطلاعاتي مي‌باشد و استفاده از آنها منجر به تصميم‌ درست و به تبع آن پيش‌بيني وقايع آينده مي‌شود، موضوعي است كه محققين سالهاي مديدي را جهت جواب دادن به اين مسأله صرف كرده‌اند.

2-1- اهميت موضوع

طبيعتاً فعالان بازارهاي سرمايه‌ جهت تصميم‌گيري‌هاي خود با اطلاعات و متغيرهاي بيشماري روبرو مي‌باشند و خواهان آن هستند كه تصميمي براساس مفيد‌ترين و مربوط‌ترين اطلاعات اتخاذ نمايند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را عايد آن‌ها نمايد و روشهايي كه تصميم‌گيرندگان را جهت يافتن چنين پارامترهايي ياري مي‌رساند ممكن است يافته‌هاي تجربي در طي چندين سال فعاليت در بازارها باشد يا اينكه از مباني و مفاهيم تئوريك استفاده نمايند.

لذا با توجه به مطالب مذكور در فوق دو تا از مفاهيم و پارامترهاي ماندگار سرمايه‌گذاري كه تصميم‌گيرندگان در امر پيش‌بيني‌هاي خود از آن بسيار استفاده مي‌كنند EPS[1] (سود هر سهم) و نسبت P/E[2] (قيمت به سود هر سهم) مي‌باشد. چرا كه سهامدار يا تصميم‌گيرنده با توجه به بازار آتي سهام و انتظار خود از بازار آتي حاضر مي‌شود سهامي را به چندين برابر سود حاصل از آن خريداري نمايد. ليكن اينكه آيا اين نسبت‌ها محتواي اطلاعاتي دارد و تا چه اندازه‌ سرمايه‌گذاران  را در جهت اخذ تصميمات به جا ياري مي‌رساند مسايلي هستند كه هميشه محقيقن در جهت جواب دادن به اين مسائل بوده‌اند. لذا اين موضوع هم از لحاظ تئوريك و مفهومي و هم از لحاظ تجربي با توجه به مطالعات انجام شده در طي سنوات گذشته در برخي از بازارهاي سرمايه‌ كشورهاي مختلف روشن شده‌است كه نسبت P/E داراي بار اطلاعاتي جهت انجام پيش‌بيني مي‌باشد. بعنوان مثال يكي از معتبرترين تحقيقات صورت گرفته، آقاي باسو[3] در سال 1973، اين موضوع را مطرح نمود كه عوايد گروه سهم‌هاي با نسبت P/E پايين بيشتر از عوايد گروه سهم‌هاي با نسبت بالا مي‌باشد.

اين تحقيق نشانگر آن است كه اين نسبت جهت امر تصميم‌گيري مناسب مي‌باشد و در سطح جزئي‌تر نيز مي‌تواند مفيد واقع شود با همه اين تفاسير آيا مي‌توان با توجه به مفاهيم تئوريك و تجربه‌هاي بازارهاي مختلف نتيجه مشابهي را اتخاذ نمود و بيان نمود كه اين نسبت در بازار سرمايه ايران نيز همان نتايج بازارهاي سرمايه‌ كشورهايي مانند آمريكا (بورس نيويورك) را دارد؟

3-1- تعريف مسأله

عدم اطمينان موجود در آينده علي‌الخصوص در بازارهاي سرمايه، تصميم‌گيرندگان را وادار به استفاده از مرتبط‌ترين پارامترها در امر تصميم‌گيري جهت كاهش ريسك تصميم‌گيري مي‌نمايد در اين راستا بيشتر استفاده‌كنندگان به طور نسبي از نسبت P/E كه در برگيرنده دو متغير بسيار مهم قيمت  و سود سهم كه در امر تصميم‌گيري بسيار حائز اهميت مي‌باشد، استفاده مي نمايند و همچنين از EPS (سود هر سهم) بعنوان يك پارامتر براي تصميم‌گيري خريد سهام استفاده مي‌نمايند. ليكن اينكه آيا اين نسبت‌ها و مفهوم‌ها از پارامتر‌هاي مرتبط جهت پيش‌بيني در بازار سرمايه ايران مي‌باشد يا خير؟ موضوعي است كه در هاله‌اي از ابهام قراردارد چراكه محيط اقتصادي، ويژگيهاي بازار سرمايه ايران و مقررات حاكم بر آن متفاوت از ساير بازارهاي سرمايه‌ دنيا مي‌باشد.

ليكن با توجه به مطالب فوق سؤالات ذيل مطرح مي‌گردد:

 • آيا EPS (سود هر سهم) داراي محتواي اطلاعاتي مي‌باشد يعني اينكه آيا رابطه معناداراي بين نسبت مذكور با بازده سهام وجود دارد؟ (هدف اصلي تصميم‌گيرندگان كاهش ريسك يا افزايش بازده مي‌باشد و اطلاعاتي هم كه استفاده مي‌نمايند به منظور نيل به دو هدف مذكور مي‌باشد.)

دانلود بررسي مقايسه‌اي رابطه بين سود هر سهم (EPS) و نسبت قيمت به سود هر سهم (PE) با بازده سهام در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۴۰:۱۹ ] [ مهرداد ]
طراحي و ساخت اتاق آنتن

گزارش حاضر شرح فعاليتهاي انجام شده در پروژه است كه تحت عنوان «طراحي و ساخت اتاق آنتن» انجام گرفته است در اين گزارش ابتدا به شرح تئوري ناحيه سكوت اتاق آنتن مي پردازيم، سپس به روشهاي مختلف اندازه گيري و محاسبه ناحيه سكوت اشاره مي كنيم و بعد از آن نتايج آزمايشات انجام شده را ارائه مي كنيم و مرغوبيت اتاق را مورد بررسي قرار مي دهيم و در پايان به شرح

دانلود طراحي و ساخت اتاق آنتن

پروژهايي در مورد طراحي و ساخت اتاق آنتن
مقالاتي در موردطراحي و ساخت اتاق آنتن
مطالبي در مورد طراحي و ساخت اتاق آنتن
طراحي 
 ساخت اتاق آنتن
دسته بندي عمران و نقشه كشي
فرمت فايل doc
حجم فايل 10041 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 100

يك اتاق بدون انعكاس با كمك جاذبهاي الكترومغناطيسي يا ابرهاي آغشته به گرافيت ساخته مي‌شود و طراحي اتاق از نظر اندازه و محل استقرار ابرها به گونه اي مي باشد كه در حالت ايده آل انعكاسات را حذف نمايد، ولي در عمل انعكاسات بكلي از بين نرفته، بلكه توان امواج غير مستقيم پس از انعكاس كاهش مي يابند، به طوريكه مثلاً امواجي به سمت ديواره هاي اتاق حركت مي كنند پس از برخورد با جاذبهاي الكترومغناطيس در حدود 40 dB افت پيدا مي كنند. البته عملكرد جاذبهاي الكترومغناطيس و به تبع آن عملكرد اتاق آنتن بدون انعكاس تابعي از فركانس مي باشند، بطوريكه با افزايش فركانس عملكرد اتاق آنتن بهبود مي يابد، كه اين مسئله در نتيجه دو عامل است. يكي همان بهبود كيفيت جاذبها با افزايش فركانس مي باشد و ديگري افزايش ابعاد اتاق به نسبت طول موج با افزايش فركانس كار است. بنابراين دلائل هميشه بهتر است كه يك اتاق آنتن جديد را در فركانسهاي پايينتر باند فركانس مايكروويو تحت آزمايش قرار داد و مطمئن بود كه كيفيت عملكرد اتاق در فركانسهاي بالاتر مطمئناً بهتر خواهد بود.

اما در بالا صحبت از نحوه عملكرد و كيفيت اتاق آنتن شد. در برخورد اول به نظر مي رسد كه كيفيت اتاق مستقيماً به ميزان انعكاسات اتاق بستگي دارد و در واقع منظور از كيفيت اتاق آن است كه اتاق بدون انعكاس تا چه حد در كاهش انعكاسات موفق عمل مي كند. اكنون براي پايه گذاري دقيقتر براي اندازه گيريها و آزمايشات آينده به تعريف دقيق از كيفيت اتاق مي پردازيم و مفهوم ناحيه سكوت (Quiet Zone) اتاق آنتن بدون انعكاس را تعريف مي كنيم.

2- تعريف “Quiet Zone” و “Quietness” اتاق آنتن

براي اندازه گيري پترن تشعشعي آنتن در درون اتاق بدون انعكاس، انتشار انرژي بايد به طور يكطرفه باشد. براي آزمايش آنتن لازم است كه يك آنتن فرستنده كه در يك اتاق قرار دارد يك موج صفحه اي در حجمي از اتاق كه در طرف ديگر قرار دارد ايجاد نمايد و اين حجم از فضا بايد داراي چنان ابعادي باشد كه آنتن گيرنده مورد آزمايش را بتواند در برگيرد. به چنين حجمي از فضاي داخل يك اتاق آنتن ، “ناحيه سكوت” يا “Quiet Zone" اتاق آنتن مي گويند. 

طبيعي است كه هر گونه آزمايشي كه بخواهد روي آنتن انجام گيرد بايد هنگاميكه آنتن داخل ناحيه سكوت قرار دارد انجام شود تا موجي كه به آنتن گيرنده تحت آزمايش مي رسد، صفحه اي و يكنواخت باشد و در نتيجه نتايج پرتوبرداري آنتن دقيق بدست آيد. بنابراين اهميت محاسبه و بدست آوردن ناحيه سكوت هر اتاق آنتن قبل از انجام هر آزمايش معلوم است. 

در اين كارآموزي نيز هدف همچنان كه قبلاً اشاره شد بدست آوردن ناحيه سكوت اتاق آنتن است تا در واقع ناحيه قابل استفاده اتاق براي انجام هر گونه آزمايشي بر روي آنتن مشخص گردد.

و اما كيفيت اتاق بدون انعكاس را به پارامتري از اتاق به نام “ميزان سكوت” يا “QuietNess” نسبت مي دهند و تعريف آن عبارتست از : ميانگين نسبت چگالي توان انعكاس يافته به چگالي تواني كه مستقيماً از فرستنده به آنتن گيرنده رسيده است. در ناحيه اي كه انتشار انرژي بين آنتنهاي فرستنده و گيرنده با ديركتيويته معلوم يك طرفه باشد. مسلماً هر چه اين نسبت توان انعكاس يافته به توان دريافتي مستقيم كمتر باشد، “Quietness” اتاق بيشتر و يا به عبارت ديگر اتاق ساكت تر است و در نتيجه اتاق داراي عملكرد بهتري است.

اكنون مي خواهيم كيفيت اتاق و يا همان “Quietness” آنرا بطريق ديگري تشريح كنيم كه كمي شهودي تر باشد.

در اثر انعكاس موج ارسالي از آنتن فرستنده توسط ديواره هاي اتاق و در نتيجه تداخل اين انعكاسات با موج اصلي كه بطور مستقيم از آنتن فرستنده به گيرنده مي رسد، موج در محل آنتن گيرنده از نظر شدت ميدان الكتريكي بصورت زير خواهد بود: 

 

شكل 1- نماي كلي آنتن فرستنده و گيرنده

جبهه غير يكنواخت موج كه بدين شكل تشكيل مي گردد، باعث مي شود كه نتايج غير دقيقي براي آزمايشهاي آنتن بدست آيد. هر چه مقدار بيشينه انحرافات از حالت يكنواخت بيشتر باشد ، نتايج غير قابل اطمينان خواهد بود. مقدار ماكزيمم نوسانات در اندازه ميدان كل روي جبهه موج بطور معكوس با كيفيت اتاق متناسب است، بدين صورت كه هر چه انحرافات از حالت موج يكنواخت بيشتر باشد، موج انعكاسي از ديواره بيشتر بوده و در نتيجه “Quietness” اتاق كمتر خواهد بود و كيفيت عملكرد اتاق پايينتر است.

اگر اين ماكزيمم نوسانات در اندازه كل ميدان از يك حدي بيشتر نباشد با تقريب خوبي مي توان گفت كه اتاق بدون انعكاس است و در نتيجه نتايج حاصل از آزمايشها قابل اطمينان مي باشند. 


3- اندازه گيري مقدار انعكاس در ناحيه سكوت 

تقريباً در اكثر آزمايشاتي كه براي اندازه گيري پترن تشعشعي صورت مي گيرند، از آنتن تحت آزمايش به عنوان آنتن گيرنده استفاده مي شود و آنرا در ميدان ناشي از يك آنتن فرستنده كه در ناحيه دور قرار گرفته قرار مي دهند. در حالت ايده آل ميدان روشن كننده آنتن گيرنده يا به عبارت ديگر “illuminating field” يك موج صفحه اي مي‌باشد و اندازه گيريهاي پترن كه انجام مي شوند در واقع اندازه گيري آشفتگيهاي ناشي در اين موج صفحه اي ناشي از انعكاسات ناخواسته انرژي مي باشند. 

از نظر تئوريك اين امكان قطعاً وجود دارد كه ميدان الكتريكي در ناحيه اي كه آنتن تست بايد در آن قرار گيرد ، اندازه گيري شود و تغييرات دامنه و فاز از ميدان الكتريكي كلي بدست آيند. در اينجا واژه “كل” به معني جمع برداري تمامي مؤلفه هاي ميدان الكتريكي در هر نقطه از فضا مي باشند ، كه شامل مؤلفه موج مستقيم و مؤلفه هاي ناشي از انعكاس و ديفركشن كه بسيار جزئي هستند. اندازه مجموع برداري مؤلفه هاي انعكاسي و ديفركشن در يك نقطه كه به صورت كسري از اندازه مؤلفه موج مستقيم بيان شود، در واقع همان مقداري است كه بايد اندازه گيري شود. ولي اندازه گيري دقيق اين كميت احتياج به يك پروب همه جهته واقعي دارد. (Omni Directional Probe) ؛ ولي در عمل مي توان از آنتنهايي استفاده كرد كه پترن تشعشعي آنها جهت دار هستند. اثرات جهت دار بودن اين آنتنها در تعبير نتايج آزمايشها بايد در نظر گرفته شوند تا نتايج آزمايش معني دار باشند. 

از آنجائيكه تمركز ما بر روي مؤلفه هاي مستقيم و انعكاسي ميدان الكتريكي است كه در يك فركانس ثابت فقط داراي تغييرات فضائي هستند ؛ اندازه مؤلفه منعكسه كلي را مي توان از اندازه مؤلفه مستقيم با مشاهده تغييرات پيك تو پيك پترن تداخلي دو مؤلفه، وقتي كه آنتن پروب ناحيه سكوت را جاروب مي كند، از هم تمييز داد. براي اين منظور تنها لازم است دامنه سيگنال دريافتي كل توسط پروب اندازه گيري شود، و از بعد عملي نيز حركت آنتن پروب روي دو يا سه خط مستقيم ، متعامد كافي مي باشد.

با فرض اينكه اندازه ميدان انعكاس دريافت شده 50db پايينتر از اندازه ميدان مستقيم دريافتي باشد، انحراف ماكزيمم اندازه ميدان كل بين وقتي كه مؤلفه هاي مستقيم و انعكاسي جع مي شوند (هم فاز) و وقتيكه از هم كم مي شوند (غير هم فاز) برابر خواهد شد با : 

آشكار كردن و خواندن چنين تغيير كوچكي فقط با دستگاههاي دقيق و بسيار پيچيده قابل انجام است. از اينرو در اكثر روشهاي اندازه گيري اتاق آنتن، در مورد رزولوشن مورد نياز براي اندازه گيري تخفيف قائل مي شوند. اين كار را مي توان با روشهاي مختلف آشكارسازي “off-peak” انجام داد. در آشكارسازي “off-peak” اثرات بر هم زنندگي ناشي از انرژي انعكاسي در روي بخشهائي از پترن آنتن كه سطح پايينتري دارند، مورد مشاهده قرار مي گيرند. براي مثال اگر سطح انرژي تداخلي 50 dB پايينتر از سطح شعاع مستقيم دريافت شده توسط پيك پاسخ آنتن پروب باشد و اگر لوب اصلي آنتن پروب طوري جهت گيري شده باشد كه شعاع مستقيم پاسخي برابر 20 dB پايينتر از مقدار پيك را نتيجه دهد، تغييرات بيشينه اندازه سيگنال كلي دريافتي در روي خط آشكارسازي برابر با 0.550 dB خواهد بود و اين مقدار با ابزارهاي ثبت پترن تشعشعي كاملاً قابل مشاهده و ثبت مي باشد.

دانلود طراحي و ساخت اتاق آنتن


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: طراحي و ساخت اتاق آنتن،
موضوع:
[ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۳۹:۵۹ ] [ مهرداد ]
بررسي عوامل محيطي جغرافيايي و انساني پارك چيتگر

مجموعه‌اي كه پيش رو داريد ماحصل تلاش در جهت كسب اطلاعاتي در رابطه با مجموعه‌اي فرهنگي تفريحي ورزشي پارك چيتگر است علت محدود بودن اطلاعات در زمينه‌ي اين مكان به اين دليل است كه دسترسي كامل براي بررسي تمام جوانب موارد ذكر شده، واقعاً كار دشواري بود و مسئولين و كارگذاران اين مجموعه هدف اين بود كه بر روي محيطي باستاني طبيعي، جغرفيايي كار شود به اين دل

دانلود بررسي عوامل محيطي جغرافيايي و انساني پارك چيتگر

بررسي عوامل محيطي جغرافيايي و انساني
 پارك چيتگر
 محيطي جغرافيايي و انساني پارك چيتگر
 جغرافيايي و انساني پارك چيتگر
پارك 
چيتگر
مقالاتي در مورد پارك چيتگر
مطالبي در مورد پارك چيتگر
پروژه اي در مرود پارك چيتگر
دسته بندي آزمون ارشد
فرمت فايل doc
حجم فايل 30 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 45

آبرفتهاي كنوني

اين بخش متشكل از جوان‌ترين نهشته‌هاي رودخانه با سيلابي است و در بستر رودخانه با سيلابي است و در بستر رودخانه، مسيل‌ها پادگانه هاي آبرفتي، مخروط افكنه‌هاي جوان و كالها بر جاي گذاشته شده است. دشت جنوب تهران از اين آبرفت پوشيده شده است. به طور كلي رسوبات در شمال تهران از رسوبات دانه درشت منفصل) قلوه سنگ، شن‌گرد شده بدون سيمان)، و در جنوب تهران رسوبات دانه ريز (سيلت و رس) تشكيل شده است، آبرفتهاي كنوني كه اكثراً به صورت رسوبات منفصل هستند كاملاً نفوذ‌پذير بوده و مقاومت مكانيكي آنها نسبت به نقاط مختلف متفاوت است.

آزمايشات تجزيه شيميايي برگ درختان

تجزيه شيميايي برگ گياهان بهترين روش براي تعيين ميزان عناصر موجود در گياه و برآورد موادغذائي مورد نياز آنها مي‌باشد چرا كه نمو گياهان از غلظت عناصر غذايي موجود در بافتها و برگها تبعيت مي‌كند. از روي نتايج تحقيقاتي كه روي درختان اقاقيا (پهن برگ) و كاج (سوزني برگ) انجام شده است (جهاد تحقيقات آب و خاك، 1379)، ميزان عناصر شيميايي بدين شرح است:

ازت: در برگ درختان كاج بين 0/97- 1/14 درصد و اقاقيا بين 3/1-4 درصد متغير بوده است لذا بايد گفت درختان اقاقيا كه يك گونه تثبيت كننده ازت مي‌باشند به مراتب بيشتر از درختان كاج ازت را از خاك جذب و در برگها ذخيره كرده است. ازت موجود در گياهان حداكثر سه درصد است كه در درختان كاج به حد ماكزيمم نرسيده است.

فسفر: در سوزنهاي كاج بين 0/12- 0/23 درصد و در اقاقيا بين 0/12- 0/17 در صد نوسان دارد يعني كاج با توجه به شرايط محيطي نسبتاً‌ خشك كمي بيشتر از اقاقيا فسفر را در اندامهاي هوايي خود ذخيره كرده است. مقدار متوسط فسفر در گياهان حداكثر 0/5 درصد است كه در هر دو گونه به حد ماكزيمم نمي‌رسد.

پتاسيم: در كاج بين 0/63- 0/76 درصد و اقاقيا بين 0/76- 1/8  درصد نوسان بوده است يعني اقاقيا نسبت به كاج پتاسيم بيشتري در اندامهاي خود دارد. مقدار پتاسيم در گياهان حداكثر 3 درصد است و در اين دو گونه به حد ماكزيمم نمي‌رسد.

كلسيم: در برگ درختان كاج بين 1/54- 2/01 درصد و در اقاقيا بين 3/64- 4/76 درصد متغير است، يعني در اقاقيا به حد كافي وجود دارد. مقدار كلسيم در گياهان حداكثر 4 درصد است و در كاج به ماكزيمم نمي‌رسد.

منيزيم: در كاج بين 0/23- 0/23 درصد و در برگ اقاقيا بين 0/38- 0/64 درصد نوسان دارد. مقدار متوسط منيزيم در گياهان حداكثر 0/7 درصد است كه در هر گونه به حد ماكزيمم نمي‌رسد.

آهن: در كاج بين 91-219 ميلي گرم در كيلوگرم و در اقاقيا بين 230- 437 ميلي گرم در كيلوگرم در نوسان است. مقدار متوسط آهن در گياهان حداكثر 200 ميلي‌گرم است كه در هر گونه ماكزيمم رسيده است.

منگنز: در برگ درختان كاج بين 34-58 ميلي‌گرم در كيلوگرم و در اقاقيا بين 103/ 56 ميلي‌گرم در كيلوگرم متغير است. مقدار متوسط منگنز در گياهان حداكثر 100 ميلي‌گرم در كيلوگرم است و در كاج به ماكزيمم نمي‌رسد.

روي: در درختان كاج بين 24-33 ميلي‌گرم در كيلوگرم و در اقاقيا حداكثر 100 ميلي‌گرم در كيلوگرم است كه در هيچ يك از دو گونه به حد ماكزيمم نمي‌رسد.

مس: در درختان كاج بين 4-5 ميلي‌گرم در كيلوگرم و در اقاقيا بين 7-9 ميلي‌گرم در كيلوگرم متغير است. مقدار متوسط مس در گياهان حداكثر 20 ميلي‌گرم در كيلوگرم است  كه در هر گونه به حد ماكزيمم نمي‌رسد.

در مجموع ميانگين عناصر شيميايي موجود در برگ اقاقيا بيشتر از درختان كاج بوده است. نتايجي را به شرح ذيل مي‌دهد.

نتايج حاصله از تجزيه واريانس ميانگين فاكتورهاي فيزيك و شيميايي خاك متاثر از نوع جنگل حاصله حاكي از اين است كه نوع جنگلكاري اثر جدي روي فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي خاك مثل عمق (كاج 7/44 و اقاقيا 7/75 سانتيمتر) و هدايت الكتريكي (براي كاج 1/14 و اقاقيا 0/9 ميلي‌موهس برسانتي‌متر مكعب) داشته و در مورد سيلت و شن‌ اثر ضعيفتري دارد و روي درصد رس، درصد رطوبت اشباع ، درصد مواد خنثي شونده، درصد كرين آلي و مواد آلي، درصد ازت كل، فسفر و پتاسيم قابل جذب تفاوت معني‌داري نداشته است. گونه كاج داراي ريشه‌هاي عميق نبوده و مواد غذايي را عمدتاً‌ از اعماق خاك تامين مي‌كند ولي اقاقيا داراي ريشه‌هاي عميق نبوده و مواد غذايي را عمدتاً از اعماق خاك تامين مي‌كند ولي اقاقيا داراي ريشه‌هاي عميق بوده و فعاليت‌ زيادي در اعماق خاك دارد و اسيدهاي آ‎لي نيز ترشح مي‌كند بنابراين گونه اقاقيا در جهت تغييرات عميق خاك روئين موثر است و آنرا افزايش مي‌دهد و در نتيجه ذخيره رطوبت در خاك هم بيشتر مي‌شود و بستر مناسبي براي گياهان زير اشكوب فراهم مي‌گردد و اسيديته خاك را نيز كمي بالا مي‌برد ولي گونه كاج اسيديته خاك را كاهش داده و به حد خنثي رسانده است. مواد آلي خاك نيز كه از مهمترين خصوصيات خاك است. تحت تاثير نوع جنگل قرار دارد يعني با كاشت گونه كاج درصد كربن خاك بيشتر مي‌شود. به هر صورت مي‌توان گفت محدوده مورد نظر از حيث حاصلخيزي و كمبود مواد آلي با مشكل جدي مواجه است.

باد: جهت اصلي باد نسبت به فصول مختلف تغيير مي‌كند يعني در فصول سرد (پاييز و زمستان) از غرب به شرق است و در فصول گرم از جنوب غربي به شمال شرقي مي‌باشد. بادهاي فصل سرد معمولا سرعت زيادي دارند در صورتي كه بادهاي فصل‌ گرم اغلب ملايم بوده و سرعت كمي دارند. در محدوده سايت نمي‌توان خسارت جدي از جانب بادها متوجه درختان دانست با اين حال در برخي نقاط پارك كج شدگي در درختان كاج به علت وزش باد بوده است.

بارش: بر اساس آمار ده‌ ساله 1363 تا 1372 ايستگاه هواشناسي مهرآباد متوسط بارندگي ساليانه 242 ميليمتر مي‌باشد. اكثر بارندگي ماهانه مربوط به اسفندماه 1370 با 141.7  ميليمتر و حداقل آن مربوط به ماههاي خرداد تا مهر است كه بارندگي انجام نشده است. حداكثر بارندگي سالانه در سال 1366 با 289.8  ميليمتر و حداقل آن در سال 1368 با 166.3 ميليمتر بوده است. بيشترين روزهاي بارندگي ماهانه در سالهاي فوق در مهر ماه 1363 با 17 روز بارندگي اتفاق افتاده است.

 

دانلود بررسي عوامل محيطي جغرافيايي و انساني پارك چيتگر


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۳۹:۴۱ ] [ مهرداد ]
طراحي مفاهيم پايه و اصول طراحي هتلها و طراحي هتل در شهر مشهد

1 بيتوته‌ي كوتاه جهان و ميهمان سرا هتل خانه اي براي چند روز است منزلي كه زماني كوتاه در آن بيتوته مي كنيم آيا هتل آرامش و امنيت خانه را براي ما فراهم مي كند؟ آيا حس آشناي خانه را دارد و تمامي حس تعلقي را كه در طول ساليان دراز به خانه پيدا كرده ايم، يكجا و بي واسطه به ما عرضه مي كند؟ وظيفه‌ي هتل چيز ديگري است و كسي در هتل، خانه را باز نمي يابد م

دانلود طراحي مفاهيم پايه و اصول طراحي هتلها و طراحي هتل در شهر مشهد

پروژهايي در مورد طراحي مفاهيم پايه و اصول طراحي هتلها و طراحي هتل در شهر مشهد
مقالاتي در مورد طراحي مفاهيم پايه و اصول طراحي هتلها و طراحي هتل در شهر مشهد
مطالبي در مورد طراحي مفاهيم پايه و اصول طراحي هتلها و طراحي هتل در شهر مشهد
طراحي مفاهيم پايه 
 اصول طراحي هتلها 
 طراحي هتل در شهر مشهد
دسته بندي عمران و نقشه كشي
فرمت فايل doc
حجم فايل 9062 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 260

هتل پيش از اينكه هتل باشد يك عنصر شهري است و هيچ شهري بدون داشتن دست كم يك هتل يا حتي يك مسافرخانه‌ي بسيار كوچك هم كه شده كامل نيست. از اين زاويه هتل يك نماد شهري بوده و يا مي تواند باشد و بايستي به عنوان سمبلي از هويت شهر عمل كند.

از آنجايي كه هتل تنها بنايي از شهر است كه مسافرين غريبه حق استفاده و بهره برداري از آن را به طور رسمي دارند، قادر است هويت جمعي شهر را در يك جا گرد آورده و آن را عرضه كند. از طرفي هتل با واژه سفر همراه است. مسافري كه به شهر مي آيد يا از آن گذر مي كند نياز به محلي براي اقامت خويش دارد. هتل بايد قابليت اين را داشته باشد كه مسافر را در خود بپذيرد. اتاقهاي خالي هتل در انتظار ميهمان هايي هستند كه چون سايه مي آيند و مي روند. هتل نه مقصد است و نه مبدا، نه آغاز و نه پايان كه يك وقفه زماني و مكاني در طول مسير سفر است. ورود، خروج و تمام مشخصات فردي مسافر ثبت مي شود اما وي همچنان ناشناس باقي مي ماند. برخلاف انتظار،‌ اين گمنامي دلپذير است. اين جا فضاي برخورد نيست. خلائي در گذر زمان است كه ما را در افكار و انديشه هاي خويش رها مي سازد. به داستان يا خوابي مي ماند كه در آن زمان فشرده شده و مسيري دراز را در زماني كوتاه سپري مي كنيم.

مسافرت در دنياي امروز به عنوان يكي از منابع بزرگ تجارت بين المللي محسوب مي شود كه نقش مهم و ارزنده اي در اقتصاد كشورها دارد. از طرفي مسافرت تنها يك نيروي اقتصادي قدرتمند نيست بلكه عوامل ديگري نيز مي توانند در تقويت و تحكيم آن موثر باشند. مسافرت فعاليتي دو طرفه است كه ضمن حفاظت از تاريخ و فرهنگ قدرت تخريب طبيعت را هم به همراه دارد.

هتل به عنوان نماد فيزيكي و معمارانه سفر، مي تواند با طرح و برنامه ريزي درست، به رشد كيفي اين مقوله كمك شايان توجهي كند. با توجه به اهميتي كه امروزه محيط زيست پيدا كرده است رعايت ابعاد زيست محيطي و پايداري در هتل ها امري ضروري و اجتناب ناپذير است.

امروزه طراحي هتل ها غالباً از دست معماران خارج شده است. نه اينكه معماران آن را طراحي نمي كنند بلكه خواسته هاي كارفرما و ذهنيت كاذبي كه از هتل ايجاد شده به شدت تعيين كننده است. اين شدت را بخصوص در مناطق توريستي به عينه مي توان مشاهده كرد. اصولاً اين خاصيت مناطق توريستي است كه خوراك بصري كوتاه مدتي را براي جلب توجه مسافران توليد مي كنند كه حاصل امر كاريكاتورهاي مسخ شده از سبك‌هاي مختلف معماري است كه درهم ادغام شده و در پوسته هاي ظاهري بنا خودنمائي مي كنند. در واقع طراحي هتل هاي امروزه به تزئين پوسته ها تقليل پيدا كرده است.

از هتل در دسته بندي كاربري هاي شهري به عنوان يك فضاي عمومي ياد كرده اند حال آن كه بيشتر يك فضاي خصوصي است. گوشه و كنار هتل سرشار از فضاهاي مكث و شخصي است. هيچ نگاه آشنا يا بيگانه اي سنگيني نمي كند. مي توان ساعت ها در لابي هتل لم داد و در افكار و تخيلات خويش غوطه ور شد. ديگران سايه هايي بيش نيستند كه شبح وار بدون اينكه ديده شوند مي گذرند. هتل بيشتر يك فضاي ذهني است تا اينكه عيني باشد. خاطرات آن هم خاطراتي ذهني هستند. ممكن است هيچ اتفاق خاصي نيافتد حتي دريغ از يك سلام آشنا اما اقامت در هتل خاطره انگيز است.

بسياري از هتل هاي امروزي اين ويژگي ها را با امكانات رفاهي بالا تامين مي كنند. گرچه اين امكانات لازمه يك هتل خوب است اما آن فضاي غني و سرشار ذهني تنها از عهده قدرت مكان برمي آيد كه وظيفه معماران است.

حال اين سؤال مطرح مي شود كه چگونه آن فضاي رويايي و اسرارآميز كه قابليت ارتباط بي واسطه با فضا و زمان را داراست خلق مي شود.


1-2  جهانگردي

1-2-1  آغاز سخن

در فرهنگ عامه مردم ايران سفر و مسافرت جايگاه و اهميت ويژه اي از جهت گسترش اطلاعات آگاهي ها و شناخت دارد. انسان با تجربه در اين فرهنگ به انسان جهان ديده اي اطلاق مي گردد كه به سير و سفر در اطراف و اكناف جهان پرداخته و از هر قوم و ملتي شناخت و نشانه اي در ذهن خود دارد.

مرز و بوم ايران نيز بستر مناسبي براي بروز و ظهور اين نمادهاي فرهنگي است. به لحاظ طبيعي ما از آب و هوا و شرايط اقليمي متنوعي در هر گوشه از مملكت خود برخورداريم كه در هر فصل گوشه اي از آن، جذب كنندة انسان هاي خوش ذوق است.

فرهنگ غني و قدمت و تنوع فرهنگي ايران نيز شايستگي سير و سفر در آن را دوچندان مي كند. اقوام و مليتهاي فراوان با تنوع زباني و فرهنگي، هر يك جاذبه هايي را براي شناخت و تعمق در آنها فراهم نموده كه مي تواند بستر مناسبي براي سير و سفر ملل ديگر باشد.

آثار باستاني به جاي مانده از همين اقوام و مليتها، جاذبه هايي براي اين تبادل فرهنگي و ارتباطات فرامليتي است. غناي فرهنگي و تاريخي، از آغاز تاكنون و بويژه در عصر حاكميت اسلامي، قابليتها و جاذبه هاي فراواني را كه زمينه ساز صنعت توريسم مي‌باشد، به طور شگفت انگيزي با خود همراه دارد. اما اين قابليتها و جاذبه ها كمتر شناسايي و شناسانده شده است.

جهانگردي در دهه هاي اخير توسعه فزاينده اي يافته است. براي بهبود ارائه خدمات در اين بخش فنون و دانشهاي گوناگون جمع شده اند تا جايي كه جهانگردي لقب صنعت را به خود اختصاص داده است.

1-2-2  صنعت جهانگردي

شايد همة ما از واژة جهانگردي تصوير كم و بيش يكساني در ذهن داشته باشيم. تصويري از ماركوپولو، ابن بطوطه، ناصرخسرو، كه جهان را گشتند و از خود سفرنامه و سياحتنامه هايي بر جاي گذاشتند. مقصود اين سياحان نام آور عمدتاً كشف نقاط ناديدة جهان و سفر به ناشناخته ها بود. اما امروز جهانگردي به مفهوم ديگر مطرح است و جهانگردان مقاصد و اهداف ديگري دارند. آنان ديگر به سفرهاي طولاني نمي روند، سفرنامه نمي نويسند و قصد كشف جايي را ندارند. جهانگردان امروز براي تفريح، تفرج، سياحت، زيارت، گذراندن اوقات فراغت، استراحت، آشنايي با ساير فرهنگها و بازديد ابنيه تاريخي و باستاني به سفر مي روند. گاهي نيز نقاطي را براي سفر مي‌گزينند كه آنها را بارها ديده اند. هدف صرفاً جستجو و اكتشاف نيست و جهانگردان يك گروه خاص و استثنائي نمي باشند. امروزه جهانگردي عموميت يافته و مقولة تازه اي مطرح گرديده است.

در فرهنگ لغات، جهانگردي را در اقطار عالم سفر كردن و شناخت و مسافرت براي تفريح و سرگرمي و سفري كه در آن مسافر به مقصد مي رفته و به محل سكونت خود باز مي گردد تعريف كرده اند.

در تعريف جامع جهانگردي بايد كليه عواملي را كه در اين موضوع به نحوي تاثير مي گذارند موردنظر قرار داد. اين عوامل عبارتند از:

الف) جهانگرد

ب) عرضه كنندگان خدمات و كالاهاي موردنياز جهانگرد

ج) جامعة ميزبان: فرهنگ ها و جاذبه هاي جهانگردي

بدين ترتيب جهانگردي مجموعه و منظومه اي است متشكل از جهانگرد و عرضه كنندگان خدمات و كالا و جامعه ميزبان كه با يكديگر در تعامل و ارتباط بوده و هدف جلب و جذب جهانگرد را دنبال مي كنند. جهانگردي صنعتي چند بعدي است كه دربرگيرندة هتلها و مهمانسراها، رستورانها، مراكز تفريحي جاذبه هاي جهانگردي، سيستمهاي حمل و نقل، واحدهاي خدمات جهانگردي و واحدهاي ديگري است كه مجموعاً جهانگردي را در يك كشور شكل مي دهند.

در تعريفي ديگر جهانگردي را چنين تعريف كرده اند:

جهانگردي عبارتست از به ديدار اقليمهاي گوناگون رفتن به قصد آگاهي يافتن بر احوال آن اقليم و مردمانش و فرهنگ و چگونگي زندگي ايشان در زمان و مكان[1] و جهانگرد كسي است كه به منظور تفريح، بازديد از نقاط ديدني، معالجه، مطالعه، تجارت، ورزش و يا زيارت به كشوري غير از كشوري كه در آن اقامت دارد سفر مي كند، مشروط بر اينكه حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت كمتر و از 6 ماه بيشتر نباشد. در اسلام نيز تأكيدات خاصي در مورد مسافرت وجود دارد.[2]

در سنت اسلامي نيز تا حد زيادي بر مسافرت تأكيد شده پيامبر (ص) مي فرمايد: سافروا تصفحوا (وسايل: حديث 1498) در اجماع و عقل نيز در موارد متعددي به سفر و آداب آن تأكيد گرديده است و علاوه بر سفرهاي واجب (مانند حج) سفرهاي مستحب كه همان جهانگردي است توصيه شده است.

1-2-3- صنعت توريسم و اثرات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي

اثرات اجتماعي و فرهنگي صنعت توريسم را مي توان در چند جمله خلاصه كرد.

 1. توسعة روابط فكري، فرهنگي، هنري و اجتماعي بين افراد، كشورهاي صادر كنندة توريست و افراد پذيراي توريست.
 2. گسترش مبادلات و همكاريهاي بين المللي و تقويت همبستگي ميان ملل مختلف جهان به منظور زمينه سازي در توسعة تفاهم و انتقال نكات مثبت و سازندة ساير فرهنگها به مردم.
 3. افزايش اطلاعات و در نتيجه بالا رفتن سطح فرهنگي.

اثرات اقتصادي توريسم از مورد توجه ترين اثرات صنعت توريسم مي باشد.

در پايان قرن جاري صنعت جهانگردي به عنوان درآمدزاترين صنعت جهان مطرح مي‌باشد. بسياري از كشورها و مجامع بين المللي جهانگردي توريسم را به عنوان يكي از منابع مهم تأمين ارز در موازنه پرداختهاي كشور محسوب مي كنند و بدين لحاظ نقش صنعت جهانگردي در توسعة اقتصادي كشور ما امري محكوم تلقي مي گردد. چه اين صنعت همدوش با صنعت اكتشاف و استخراج و صادرات نفت گام برمي‌دارد و حتي در پاره اي از ممالك بعضاً به درآمدهاي حاصل از فروش نفت طعنه مي زند در كشور ما نيز برنامة اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ضمن توجه مخصوص به صنعت جهانگردي آنرا به عنوان جايگزين صادرات نفت پنداشته است.[1]  - ديبايي، پرويز شناخت جهانگردي

[2] - در قرآن چهارده آيه وجود دارد كه گردش در زمين را براي پندآموزي توصيه مي كند. (بدون ذكر سال و صفحه و )

            سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق (20/9)

            سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبت الذين من قبل (42/30)

            سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبت المجرمين (69/27)

            سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبت المكذبين (11/6)

 

دانلود طراحي مفاهيم پايه و اصول طراحي هتلها و طراحي هتل در شهر مشهد


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۳۹:۲۶ ] [ مهرداد ]
صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل

با سيستم هاي كامپيوتري شده، سطح يكنواخت كنترل ـ گاهي اوقات ـ براي تمام آيتم‌هاي به كاربرده مي شود با اين وجود ـ مديريت كردن موجودي ها هنوز به تنظيم دارايي ها نياز دارد و مفهوم ABC اغلب در انجام اين كار مفيد است 915 نكات كليدي و مهم مديريت موجودي، مسئوليت عمليات هاي مهم است چون بيشتر بر شرايط لازم سرمايه هزينه ها و سرويس مشتري تأثير مي گذارد اين

دانلود صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل

پروژهايي در مورد صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل
مقالاتي در مورد صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل
مطالبي در مورد صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل
صورت موجودي عرضه
 تقاضاي مستقل
دسته بندي اقتصاد
فرمت فايل doc
حجم فايل 228 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 50

نكات مهم اين فصل شامل موارد زير مي باشند:

 •  موجودي همان ذخيره (انبار) مواد بكار رفته است كه توليد را آسان مي سازد يا تقاضا ي هاي مشتري را برآورده مي‌كند. موجودي ها شامل مواد خام ـ كار در جريان گردش و كالاهاي توليد شده مي باشند.
 •  قانون تصميم گيري مشخص مي‌كند كه چقدرـ و چه زمان بايد دستور بدهيم. در ارزيابي قوانين تصميم گيري، 4 نوع هزينه هاي موجودي وجود دارند كه بايد بررسي شوند: هزينه اجناس ـ هزينه سفارش (يا راه اندازي) ـ هزينة حمل (يا مخارج نگهداري) ـ و هزينه كمبود كالا (يا كسري كالا). هزينه هاي مربوطه شامل هزينه هايي مي باشند كه با تصميم گيري ايجاد شده، تغيير مي‌كنند.
 •  فرضيه هاي با صرفه ترين مقدار سفارش شامل مقدار تقاضاي ثابت ـ زمان ناب ثابت ـ زمان تنظيم ثابت‌ ـ نداشتن هزينه هاي كمبود كالا ـ سفارش بسيار ـ نداشتن تخفيف ـ  و تك محصولي مي باشند. در اين فرضيه ها، فرمول EOQ ، مجموع مخارج نگهداري و هزينه هاي سفارش را به حداقل مي رساند.
 •  هر مسئله موجودي كالا مي تواند با استفاده از مفهوم هزينة كل، براي (بهينه‌ترين) مقدار سفارش حل شود تا مجموع هزينه هاي مناسب را براي فرضيه هايي به حداقل برساند كه در وضعيت خاص به كاربرده مي شوند.
 • يك سيستم نظارت مداوم، روشي را فراهم مي‌كند تا تقاضاي تصادفي را اداره كند. وقتي كه وضعيت سهام در نقطة سفارش R  افت پيدا مي‌كند مقدار ثابت Q سفارش داده مي شود. زمان سفارش ها،‌ بسته به تقاضاي واقعي تغيير مي‌كند. مقدار Q برابر با تنظيم مي شود. و مقدار R بر اساس سطح سرويس مطلوب مي باشد.
 • يك سيستم نظارت دوره اي، روش ديگري را ارائه مي‌كند تا تقاضاي تصادفي را اداره كند. وضعيت سهام در فواصل ثابت P نظارت مي شود و مقداري كه سفارش داده مي شود برابر با موجودي نهايي T  منهاي وضعيت سهام مي باشد. مقدار سفارش داده شده در هر دورة نظارت شده، بسته به تقاضاي واقعي تغيير مي‌كند. مقدار P با استفاده ا تنظيم مي شود و مقدار T  بر اساس سطح سرويس مطلوب مي باشد.
 •  انتخاب بين سيستم هاي Q,P بايد بر اساس زمان دوبارة پر سازي ـ نوع حفظ ركورد و هزينة جنس باشد. يك سيستم دوره اي بايد زماني بكار برده شود كه سفارش هاي موجودي بايد به طور منظم زمان بندي شوند.
 • سطوح بالاي سرويس دهي نياز به سطوح بالاي سرمايه گذاري، با مقدار مشخص سفارش (Q) و انحراف معيار دارد. بنابراين مديريت بايد سطح سرويس و رابطة سرمايه گذاري را قبل از تنظيم سطوح مطلوب سرويس مطالعه كند. مقايسه هاي نسبت هاي گردش موجودي ـ از طريق خودشان ـ مبناي كافي را براي تصميم گيري ها در سطح موجودي فراهم نمي كنند. همچنين مديريت بايد دائماً در جستجوي كاهش باشد.
 •  مفهوم موجودي ABC ، بر اساس مفهوم نسبتاً قابل توجه و بسياري مفاهيم بي اهميت مي باشد. اين مفهوم بايد به كار برده شود تا به دقت آيتم هاي A قابل توجه را كنترل كند و تلاش و هزينه كمي را صرف آيتم هاي C.B  كند.
 • تمرين هاي اينترنتي دانشجويان

1ـ همخواني براي مديريت عمليات به آدرس : WWW.apics .org دستيابي به اين سايت، جهت درك اطلاعات جذاب پيرامون كنترل موجودي مي‌باشد.

2ـ شركت به ثبت رسيدة مديرت موجودي مؤثر:

www. effective inventory . com / articles . html

مي توانيد يكي از مقالات يا چندين مقاله را در اين سايت بخوانيد و خلاصه كوتاهي از آنرا بنويسيد.

3ـ شركت به ثبت رسيدة Ciss، به آدرس :

www. Cissltd . com

نمونه آن لاين برنامة Inventory را اجرا كنيد، سپس انواع گزارش هاي موجودي براي كاربر را تاييد كنيد.

4ـ برنامه Retail ، به آدرس :

www. Retail pro . com

اين سيستم نرم افزاري را براي كنترل موجودي هاي خرده فروشي بررسي كنيد. گزارش كوتاهي دربارة ويژگي هاي اصلي ـ كه پيدا مي كنيد ـ بنويسيد.

 •  حل مسائل

مسئله: 1= در يك فروشگاه عمده فروشي سخت افزاري، تقاضاي مستقل براي bolt اين كه معمولاً به كار برده ميشود 500 واحد در هر ماه است. هزينة سفارش 30 دلار براي هر سفارش مي باشد. هزينه محل 25 درصد در سال ـ و هر هزينه واحد 50 دلار است.

(a بر اساس فرمول ، چه سايزي بايد اين محصول داشته باشد؟

(b اين محصول چند بار بايد خريداري شود؟

(c تيم كيفيت روشي را براي كاهش هزينه هاي سفارش ـ تا 5 دلار ـ كشف كرده است. اين سايز (يا تعداد) چطور تغيير مي‌كند و تكرار خريد براي اين محصول چيست؟

اولاً تقاضا را به واحدهاي زماني يكسان ـ مثل هزينه حمل تبديل مي‌كنيم. در اين حالت، هزينه محل برحسب سال است و تقاضا بر حسب ماه پس تقاضا ساليانه 6000=12*500 واحد است.

واحد 697/1 06/1697 =

(b تكرار ساليانه خريد برابر با D/Q يا 54/3=1697/6000 بار در سال است. براي تبديل آن به ماه، تقسيم بر 11 ماه در سال، با تكرار ساليانه خريد مي‌كنيم:
ماه 39/3 هر

هفته 69/14 هر

روز 11/103 هر

واحد 693 8/692 =

تكرار خريد برابر با D/Q با 66/8=693/6000 بار در سال است.

مسئله 2 سيستم Q ، عدد بخش 2001- XB، تقاضاي مستقل ساليانه را به صورت بخش هاي مجزا از 4000 واحد ـ هزينه تنظيم 100 دلار ـ هزينه محل 30 درصد در سال ـ و هزينه جنس 67/266 دلار دارد. پس سهولت توليد كه 5 روز در هفته و 50 هفته در سال را نشان مي‌دهد موجب مقدار كل 250 روز بهره وري در سال ميشود. زمان ناب اين توليد 9 روز است انحراف معيار تقاضا 2 واحد در روز است. شركت مي خواهد 95 درصد سطح سرويس را بر اين بخش مجزا داشته باشد. پس :

Q (a) را با استفاده از فرمول محاسبه كنيد.

R (b) را مقايسه كنيد.

(C) اگر شركت يك سيستم Q از كنترل موجودي را استفاده مي كرد ( با مرور متوالي) پس نتايج با محاسبات خودتان شرح دهد.

دانلود صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۳۹:۱۲ ] [ مهرداد ]
شروط نامشروع در قراردادها

حمد و سپاس خداوند علي اعلا را كه منت وجود بر خلايق نهاد و باب خردورزي و تربيت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پيامبر خاتم صلي الله عليه و آله و سلم و ائمه طاهرين كه عهده دار تربيت بشريت و رواج فضيلات شدند يكي از مباحث مهم در زندگي حقوقي آدميان اعمال حقوقي آنهاست كه در اين ميان قراردادها جايگاه برجسته و ويژه اي را به خود اختصاص داده اند بگونه اي كه

دانلود شروط نامشروع در قراردادها

پروژهايي در مورد شروط نامشروع در قراردادها
مقالاتي در مورد شروط نامشروع در قراردادها
مطالبي در مورد شروط نامشروع در قراردادها
شروط 
 قراردادها
دسته بندي عمومي
فرمت فايل doc
حجم فايل 788 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 120

 به هر حال پذيرفتن آزادي قراردادي راه عادلانه و قابل اعتمادي براي تامين نظم درروابط مالي و موجبي براي رونق اقتصادي و تنظيم روابط حقوقي بين انسانهاست و قانونگذار به جاي وضع قواعد و ضوابط براي تمامي روابط اجتماعي كه بعضا امكان پذير نيز نمي باشد توافق اشخاص را بجز در مواردي كه مخالف قانون و نظم عمومي است محترم مي شمارد و هر جا كه از اين روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان كه در ماده 10 قانون مدني نفوذقراردادهاي خصوصي منوط به عدم مخالفت صريح با قوانين است و يا ماده 975 قانون مدني كه دادگاهها را از اجراي قراردادهاي خصوصي كه خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي مي باشند منع نموده است.

گاهي طرفين ضمن عقد تمايل دارند نسبت به حذف و ياسلب قسمتي از عقد يا آثار آن توافق نمايند و يا اموري زايد بر آنچه كه در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت ديگر گاهي طرفين قرارداد در ضمن معامله بر تحديد دامنه آثار عقد و يا افزايش اثري بر آن موافقت مي كنند كه چنين حذف و اضافه اي محصول عامل و يا پايده حقوقي ديگري به نام شرط است كه چون در ضمن قرارداد اصلي مي آيد شرط ضمن عقد ناميده ميشود. شرط پاره اي از عقد و تابعي از آن است بنابراين اصل صحت قراردادها يعني مفاد ماده 223 قانون مدني شامل آن نيز ميشود و قانون مدني با قبول اين مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه اماميه نيز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق عليه است.

در حال حاضر كه تحقق قراردادهاي پيچيده و گنجاندن شروط متفاوت و به كارگيري روشهاي برتري طلبانه بر مدار نفع شخصي رو به  افزايش است آگاهي هر چه بيشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اينكه چه شروطي مورد حمايت و اجرا قانونگذار و محاكم است و تاثير شروط باطل بر عقد و نيز آثار شرط باطل نسبت به طرفين قرارداد ضرورتي انكار ناپذير است زيرا بطلان شرط نقش مهمي در عقد دارد و گاه موجب از بين رفتن قرارداد ميشود و اين مسئله مي‎تواند در مواردي اصل مترقي آزادي قراردادها را بلااثر و ناكار آمد جلوه دهد بر همين اساس اين وجيزه كه در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهي به بند 3 ماده 232 قانون مدني است در يك مقدمه و دو بخش و نتيجه مباحث تقديم ميگردد كه دربخش اول مفهوم و مصاديق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص يافته است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد

           مقتدي نجفي

بخش اول

مفهوم و مصاديق شرط نامشروع

 

عهد و پيمان از قديم الايام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاكنون نيز اين سنت ديرين، پابرجاست. شرط ضمن عقد نيز به عنوان يكي از مصاديق عهد و پايبندي به آثار و عواقب آن كه در واقع تجلي اراده طرفين است همواره مورد تاكيد شرع و قوانين عرفي بوده است اما اين بدان معني نيست كه اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هيچ مرز و چهارچوبي نداشته باشد كنترل اراده ها و تمايلات سركش تمام نشدني و سيري ناپذير با ابزار قانوني بي ترديد موجب مفيدتر واقع شدن قراردادها در زندگي حقوقي و روابط اقتصادي جاري در جامعه است.

يكي از ابزارهاي محدودكننده و كنترل كننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامي آن با شرع و قانون به معني عام است. در اين بخش طي دو فصل مفهوم و مصاديق شرط نامشروع مورد بررسي قرار مي گيرد. به طوري كه در فصل اول شرط نامشروع از ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني و در فصل دوم مصاديق عملي شرط نامشروع در قراردادها را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.

فصل اول

مفهوم شرط نامشروع از ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني

يكي از مسائلي كه فقها در ضمن مباحث مربوط به عقود د گاه در رساله هاي مستقل به آن پرداختند مبحث شرط نامشروع است شرط نامشروع از منظر علماء به شرطي اطلاق ميشود كه بر خلاف كتاب و سنت باشد. در اين فصل برآنيم تا در دو مبحث مشروحا به توضيح اين امر بپردازيم در مبحث اول شرط نامشروع از ديدگاه فقه و در مبحث دوم مفهوم شرط نامشروع از ديدگاه قانون مدني را به تفضيل به بحث خواهيم نشست

مبحث اول

مفهوم شرط نامشروع ازديدگاه فقه اماميه

شرع مقدس اسلام اگر چه بر اصول مسلمي مبني بر لزوم پايداري مومنين بر تعهدات وفاداري آنان به شروط خويش پايه ريزي شده است ليكن لازمه وفاداري به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اينرو چنانچه درعقد شرطي درج شود كه با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است.

بايد دانست كه در صورت مشروعيت شرط براساس اصل لزوم پايبندي به عهود چنانچه وفاء به شرط مستلزم انجام فعلي باشد. انجام آن واجب و اگر مبتني بر ترك عملي باشد ترك فعل مشروط بر مشروط عليه لازم ميشود. اما اگر مفاد شرط انجام فعل نامشروعي باشد مانند شرب خمر و يا ترك عمل واجبي باشد مانند ترك نفقه زوجه دائمي بدون عذر موجه، چنين شرطي به واسطه مخالفت با شرع مفاسد ميباشد. اما چنانچه موضوع شرط از اموري باشد كه شارع آن را نهي ننموده و در مورد آن امري نيز نداشته باشد اشتراط آن اعم از اينكه فعل باشد و يا ترك فعل جائز است زيرا چنين شرطي مخالف كتاب و سنت نيست. به عبارت ديگر هر شرطي كه دليلي از سوي شارع بر وجوب يا ترك آن نباشد مانعي در اشتراط آن وجود ندارد.

در خصوص مشروع بودن شرط يعني لزوم عدم مخالفت آن با كتاب و سنت رواياتي از ائمه معصومين سلام الله عليهم وارد شده است كه بعضي از آنها عينا نقل ميشود:

1- محمد بر يعقوب عن عده من اصحابنا سله بن زياد و احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «سمعته من اشترك شركا مخالفا للكتاب الله فلايجوز له و لا يجوز علي الذي اشترك عليه و المسلومن عند شروطهم مما و افق كتاب الله عزوجل»[1]

عبداله بن سنان از امام صادق نقل نموده كه حضرت مي فرموده: كسي مجاز نيست كه شرطي مخالف كتاب و سنت مورد اشتراط قرار دهد همچنين كسي مجاز نيست كه چنين شرطي را بپذيرد. مسلمان بايد به شروط مورد توافق خود در آنچه كه موافق كتاب و سنت است پايبند باشند

2- و باسناده (محمد بن يعقوب) عن الحسين بن سعيد بن النصر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاكل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلايجوز»

اما صادق عليه السلام مي فرمايند: مسلمين بايد به شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتي كه آن شرط مخالف كتاب و سنت باشد كه دراين صورت عمل به شرط جائز نيست.[2]

3- صحيحه نبوي عن ابي عبدالله (ع): «من اشترك شركا سوي كتاب الله عزوجل فلايجوز ذلك  ولاعليه»[3]

امام صادق ازنبي مكرم اسلام نقل فرمودن كه: جائزنيست كه كسي بر خلاف كتاب خداوند متعال شرطي را مقرر نمايد همچنين مشروط عليه نيز مجاز نيست كه چنين شرطي را بپذيرد.

4- موثقه اسحاق بن عمار عن امير المومنين عليه السلام: «من شرط لامراته شرطا. فليف به لهافات المسملين عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[4]

امير المومنين فرمودند: كسي كه شرطي را به نفع همسرش (درضمن عقد مقرر مي دارد) بايد به آن وفا كند زيرا مسلمين به شروط خود پايبندند مگر اينكه به واسطه آن شرط حرامي حلال و يا حلالي حرام گردد.

گفتار اول

مفهوم لغوي و اصطلاحي «شرط»

«شرط» درلغت لازم گردانيدن امري يا چيزي در بيع يا درهر عقدو پيماني، ملزم ساختن يا ملزم شدن به چيزي در هنگام معامله است و همچنين گفته شده است شرط به معني الزام و تعليق چيزي به چيز ديگري است[5] كه جمع آن شروط ميباشد بعضي ازعلماء حقوق شرط را به شرايط نيز جمع بسته اند.[6]

در ترمينولوژي حقوق شرط اينكه تعريف شده است:

حقوق مدني:

الف) امري است محتمل الوقوع درآينده كه طرفين عقد يا ايقاع كننده حدوث اثر حقوقي عقد يا ايقاع را كلا يا بعضا متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمايند.

ب) وصفي كه يكي از طرفين عقد وجود آنرا در معامله تعهد كرده باشد بدون اينكه آن وصف محتمل الوقوع در آينده باشد.[1] حر عاملي(ره)، وسايل الشيعه، جلد18، ناشر: داراحياء التراث العربي، بيروت، دوره 20 جلدي، صفحه 16

[2] حر عاملي (ره)، همان منبع جلد 12، صفحه 353

[3] حر عاملي (ره)، همان منبع، جلد 15 صفحه 47

[4] حر عاملي(ره)، همان منبع، جلد 15، صفحه 50

[5] عميد، حسن، فرهنگ عميد، انتشارات اميركبير، چاپ اول 1363، صفحه 792 و مجدالدين محمدبن يعقوب فيروز آبادي قاموس محيط، جلد 2، ناشر دارالاحياء التراث العربي- بيروت 1412 هـ ق صفحه 368: الشرط هو الالزم و الالتزام، جمع: شروط

[6] عدل مصطفي، حقوق مدني، ناشر: بحرالعلوم، چاپ اول 1373 صفحه 140

 

دانلود شروط نامشروع در قراردادها


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۳۸:۵۶ ] [ مهرداد ]
شركت‌هاي چند مليتي

انگليس و هلند و ساير قدرتهاي بزرگ تجاري قرن هفدهم هنگاميكه به بازرگان خود اجازه دادند كه بطور جمعي و تحت پوشش شخصيت حقوقي شركت بتجارت خارجي بپردازند در حقيقت اختيارات سياسي خود را به آنها تفويض كردند زيگموند تيمبرگ سابقه تاريخي شركتهاي بين المللي از اوائل قرن 15 ميلادي شروع تجارت بين‌المللي بصورت سازمان يافته پايه مي‌گيرد كمپانيها قدرت سياسي و

دانلود شركت‌هاي چند مليتي

پروژهايي در مورد شركت‌هاي چند مليتي 
مقالاتي در مورد شركت‌هاي چند مليتي 
مطالبي در مورد شركت‌هاي چند مليتي 
 مليتي
دسته بندي مديريت
فرمت فايل doc
حجم فايل 327 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 120

قديمي‌ترين سازمان تجارت خارجي انگليس «كمپاني تجارت كالاهاي عمده» كه در اوايل قرن 14 تاسيس شد. وسيله‌اي بود براي پر كردن خزانه سلطنتي- به مرور زمان مقام سلطنت سهم بيشتري از اختيارات سياسي و اقتصادي خود را به بازرگان حادثه‌جو واگذار كرد كه به خوبي با راه و رسم خريد و فروش در سرزمين‌هاي غريب و درو دست آشنا شده بودند.

فعاليت بين المللي موسسات تجاري بصورت ابزاري براي تنظيم ورابط بازرگاني درآمد و سپس وسيله‌اي شد براي گسترش بازارهاي جديد. پادشاهان و كمپاني‌ها با هم پولدار مي‌شدند.

انحصارات تجاري و بسياري از حقوق و امتيازات مخصوص دولت به كمپانيها داده شد و در عوض اينها هم براي مقام سلطنت يك امپراطوري بنا كردند.

 • در قرن 17 و 18 قدرتهاي تجاري اروپا- به بازرگانان اجازه دادند بصورت جمعي و تحت پوشش حقوقي شركت به تجارت بپردازند و در واقع اختيارات سياسي خود را به آنها تفويض نمودند.
 • پديد آمدن تدريجي شم تجارت يا طرز فكر بازاري در فضاي اقتصاد آزاد رابطه بين حاكميت عمومي و خصوصي را بطور بنيادي تغيير داد.

- البته شرط كافي براي تشكيل شركتهاي بزرگ چند مليتي تنها انگيزه، منفعت طلبي نبود.

پايان جنگ بين‌المللي دوم شرائط و موقعيت را براي انقلاب صنعتي دوم جهان سرمايه داري از هر نظر فراهم نمود. اختراعات و اكتشافات سيستم‌هاي ارتباطي حمل و نقل اطلاعاتي- و ساير تكنولوژيهاي مدرن قوانين مساعد و موصوبات لازم نيز براي سرمايه گذاري زمينه و موجبات انقلاب صنعتي دوم را كامل كرد و در مدت كوتاهي از سرمايه‌گذاريهاي جديد همان شركت‌هاي بزرگ و موفق قبلي، شركتهاي چند مليتي جديدي زائيده شدند.

در چهار دهه اخير شرائط و موقعيت لازم براي تولد و رشد غولهاي صنعتي بوجود آمد. هر چند كه عمر بازرگاني بين المللي به درازاي عمر استثمار است ولي پايان جنگ جهاني دوم آغاز مرحله جديدي را در اقتصاد- بازرگاني عمر استثمار است ولي پايان جنگ جهاني دوم آغاز مرحله جديدي را در اقتصاد- بازرگاني وصنعت بين المللي اعلام نمود. كنفرانس برتن‌وودز Bretton woods، تشكيل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و استقرار سيستم ثابت نرخ برابري ارزهاي معتبر جهاني باطل را در برداشت كه تضميني براي توسعه سرمايه گذاري امريكا در اروپا محسوب مي‌شد. طرح مارشال نيز كه در ژوئيه سال 1947 بوسيله جرج سي مارشال وزير امور خارجه وقت امريكا پيشنهاد و مورد تصويب قرار گرفت زمينه را براي سرمايه‌گذاري امريكا در اروپا مساعد نمود و بازار بورس اروپا را رونق بخشيد.

- در سالهاي اوليه تشكيل بازار مشترك جمع سرمايه‌گذاري امريكا در اروپا از يكي دو ميليارد دلار تجاوز ننمود ولي پس از ده سال مجموع اين سرمايه‌گذاريها از ده ميليارد دلار بيشتر شد. در آن زمان بيش از نيمي از مجموع 6000 فعاليت اقتصادي امريكا در اروپا متمركز بود.

- اكنون كه در حدود سه دهه از تشكيل بازار مشترك اروپا مي‌گذرد حجم سرمايه‌گذاري‌هاي امريكا در اروپا بيش از صد برابر رقم سالهاي اوليه يعني از مرز تريليون دلار (هزار ميليارد دلار) گذشته است.

بازار مشترك: (EEC) شش كشور اروپائي فرانسه- آلمان غربي- ايتاليا- بلژيك- هلند- لوگزامبورگ در سال 1958 اين اتحاديه انحصاري، اقتصادي را تشكيل دادند. (طرح پروژه ژان مونه از فرانسه) براي اتحاد سياسي اروپا از طريق اتحاد اقتصادي براي ايجاد سيستم آزاد به منظور انتقال كالا، ارائه خدمات- سرمايه و كارگر و وحدت مقررات بازرگاني و گمرگ و واردات و صادرات و مقررات حمل و نقل كشاورزي، بازرگاني و نتيجه تشكيل بانك، سرمايه‌گذاري اروپا و صندوق اجتماعي اروپا براي كارگران بيكار گرديد. در سال 1982 در بيست و پنجمين سالگرد تعداد اعضاء 10 كشور بود.

 • طرح مارشال زمينه را براي سرمايه‌گذاري امريكا در اروپا مساعد كرد و در حقيقت قسمت اعظمي از سرمايه گذاريهاي فراري اروپا از جنگ جهاني دوم با پوشش قوانين حمايت از سرمايه‌ امريكا در اروپا به خدمت گرفته شد.
 • وتشكيل بازار مشترك اروپا آينده اين سرمايه‌گذاري سودآور را تامين نمود.

آدام اسميت:

«يكي از مهم‌ترين ويژگيهاي سرمايه بين‌المللي بودن آن است و سرمايه را به حكم عقل سليم بايد از محدوديتهاي ملي و سياسي آزاد كرد».

- تراست (Trust) در اصلاح كسب و تجارت و بازرگاني- تركيبي از چند شركت بزرگ است كه نسبت به توليد و يا توزيع يك يا چند كالا و يا خدمت به خصوص بصورت انحصاري و يا شبه انحصاري عمل مي‌نمايد. ولي بعدها با وضع قوانين ضد تراست اين نوع تراست  غير قانوني اعلام شد.

دانلود شركت‌هاي چند مليتي


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: شركت‌هاي چند مليتي،
موضوع:
[ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۳۸:۴۱ ] [ مهرداد ]
شبكه بي سيم Adhoc

امروزه تمايل به استفاده از شبكه هاي بي سيم روز به روز در حال افزايش است ،‌ چون هر شخصي،‌ هر جايي و در هر زماني مي تواند از آنها استفاده نمايد در سالهاي اخير رشد شگرفي در فروش كامپيوترهاي laptop و كامپيوترهاي قابل حمل بوجود آمده است اين كامپيوترهاي كوچك،‌به چندين گيگا بايت حافظه روي ديسك ،‌ نمايش رنگي با كيفيت بالا و كارتهاي شبكه بي سيم مجهز هستن

دانلود شبكه بي سيم Adhoc

پروژهايي در مورد شبكه بي سيم Adhoc
مقالاتي در مورد شبكه بي سيم Adhoc
مطالبي در مورد شبكه بي سيم Adhoc
شبكه بي سيم
 Adhoc
دسته بندي كامپيوتر
فرمت فايل doc
حجم فايل 124 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 122

دوروش براي ارتباط بي سيم بين كامپيوترهاي متحرك وجود دارد .

 1. استفاده از يك زير ساخت ثابت كه توسط يك Acces point خارج شد آنگاه در محدوده راديويي Wireless Access point ها فراهم مي آيد . كه در اين گونه شبكه ها ،‌ نودهاي متحرك از طريق Access Point ها با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند و هنگاميكه يك نود از محدوده راديويي Access Pointديگري قرار مي گيرد . مشكل اصلي در اينجا هنگامي است كه يك اتصال بايد از يك Access Point به Access Point ديگري تحويل داده شود ،‌ بدون آنكه تاخير قابل توجهي به وجود آيد ويا بسته اي گم شود .
 2. شكل دادن يك شبكه بي سيم Adhoc در بين كاربراني است كه مي خواهند با هم ارتباط داشته باشند . اين گونه شبكه ها زير ساخت ثابتي ندارند و كنترل كننده و مركزي نيز براي آنها وجود ندارد .

شبكه هاي بي سيم Adhoc از مجموعه اي از نودهاي متحرك تشكيل شده اند كه اين نودها قادرند به طور آزادانه و مداوم مكانشان را در شبكه تغيير دهند . نودهاي موجود در شبكه Adhoc همزمان به عنوان client و مسيرياب عمل مي كنند و  با توجه به عدم وجود ساختار ثابت در اين گونه شبكه‎ها ،‌ نودها مسئوليت مسيريابي را براي بسته هايي كه مي خواهند در شبكه ارسال شوند بر عهده دارند و در انجام اين امر با يكديگر همكاري مي كنند .

هدف ما نيز در اينجا بررسي و مطالعه بر روي خصوصيات و ويژگي هاي اين تكنيكهاي مسير يابي است . لازم بذكر است پروتكل هاي مسيريابي متفاوتي براي استفاده در شبكه هاي Adhoc پيشنهاد شده اند كه پس از مطالعه اجمالي برروي نحوه عملكرد هر يك از آنها ،‌ قادر خواهيم بود آنها را بر طبق خصوصياتشان قسمت بندي نمائيم .

چرا نياز به طراحي پروتكلهاي مسير يابي جديدي براي شبكه هاي Adhoc وجود دارد ؟‌

در شبكه هاي سيم دار تغييرات در توپولوژي شبكه بندرت اتفاق مي افتد . بيشتر host ها و نودهاي ديگر در يك جاي مشخصي در شبكه قرار دارند ويك شكستگي در لينك زماني اتفاق مي‎افتد كه يك قطع فيزيكي نظير fail‌ شدن host  و يا خسارت فيزيكي كامل اتفاق بيفتد . براي اين نوع شبكه هاي سيم دار با ساختار ثابت يك الگوريتم مسيريابي كلاسيك به خوبي كار مي كند.

براي اينكه اطلاعات جداول مسيريابي بروز باشند ،‌مسيريابها به صورت دوره اي اطلاعاتشان را با يكديگر مبادله مي كنند و در حالتي كه يك failure‌ ي در لينكي اتفاق بيفتد مسيرها بايد مجدداً محاسبه شوند ودر شبكه منتشر گردند. اين پروسه يك مدت زماني طول مي كشد كه چنين چيزي در شبكه هاي سيم دار طبيعي است و آشكار است كه چنين روشي در شبكه هاي Adhoc كار نخواهد كرد . در اين شبكه ها از آنجايي كه نودها مرتباً در حال حركت هستند ،‌ تغييراتي كه در لينكها به وجود مي آيد نيز بسيار مداوم خواهد بود . به عنوان مثال زماني را در نظر بگيريد كه 2 تا نود در حالي با هم ارتباط برقرار كرده اند كه مدام از همديگر فاصله مي گيرند . تا زماني كه هردوي آنها در محدوده ارتباطي همديگر باشند اين ارتباط مي تواند حفظ گردد. ولي هنگاميكه فاصله بين نودها بيشتر شود ديگر اين ارتباط نيز ميسر نخواهد بود . حال تصور كنيد كه تعداد زيادي از نودها مطابق اين سناريو رفتار نمايند ،‌ در اين حالت لينكهاي زيادي شكل خواهند گرفت ومسيرهاي جديدي به سمت مقصدها محاسبه خواهد شد و در مقابل لينكهاي بسياري نيز شكسته خواهند شد و مسيرهاي بسياري نيز از بين خواهند رفت .

از ديگر مواردي كه مي توان به عنوان دلايل نياز به طراحي پروتكلهاي مسيريابي جديد براي شبكه‎هاي Adhoc به آنها اشاره كرد عبارتند از :‌

 • پروتكلهاي مسيريابي شبكه هاي سيم دار بار محاسباتي بسيار زيادي را به صورت مصرف زياد حافظه و همچنين مصرف زياد انرژي بر روي هر كامپيوتر قرار مي دهند .
 • پروتكلهاي مسيريابي مورد استفاده در شبكه هاي سيم دار از مشكلات به وجود آوردن حلقه‎هاي كوتاه مدت وبلند مدت رنج مي برند .
 • متدهايي كه براي حل مشكلات ناشي از بوجود آوردن حلقه ها در پروتكلهاي مسيريابي سنتي استفاده مي شوند در شبكه هاي Adhoc عملي نيستند .

اين تفاوتها بين شبكه هاي سيم دار و بي سيم به راحتي آشكار مي كند كه يك پروتكل مسيريابي براي شبكه هاي Adhoc بايد يكسري از مشكلات اضافه تري را حل نمايد كه اين مشكلات در شبكه هاي سيم دار وجود نداشته است .

در زير ليستي از مواردي را كه يك پروتكل مسيريابي بايد آنها را مدنظر قرار دهد ذكر گرديده كه بعضي از اين خصوصيات مهمتر از خصوصيات ديگر هستند .

به طور كلي اهداف طراحي پروتكلهاي مسيريابي اين است كه پروتكلي ساخته شود كه :‌

 1. وقتي كه توپولوژي شبكه گسترش مي يابد اين پروتكل نيز بتواند همچنان مسيريابي را انجام دهد .
 2. زماني كه تغييراتي در توپولوژي شبكه به وجود مي آيد اين پروتكل سريعاً قادر به پاسخگويي باشد .
 3. مسيرهايي را فراهم كند كه بدون حلقه باشد .
 4. تاخير را به حداقل رساند (‌باانتخاب مسيرهاي كوتاه )‌
 5. براي اجتناب از تراكم چندين مسير را از مبدأ به مقصد فراهم نمايد .

پروتكل طراحي شده براي مسيريابي در يك شبكه Adhoc بايد خصوصيات زيررا دارا باشد .

 1. اجراي غير مركزي داشته باشد ،‌ به اين معني كه نبايد به يك نود مركزي وابسته باشد .
 2. استفاده از پهناي باند را كار اگرداند (overhead مسيريابي را مي نيمم كند )
 3. هم از لينكهاي يكطرفه و هم از لينكهاي دو طرفه استفاده كند .

دانلود شبكه بي سيم Adhoc


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: شبكه بي سيم Adhoc،
موضوع:
[ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۳۸:۲۴ ] [ مهرداد ]
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر در افت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه

آموزش و پرورش يكي از قديمي‌ترين نهادهاي اجتماعي است كه از بدو تشكيل زندگي گروهي انسان و در پاسخ به نياز انسانها در روابط متقابل به شكل ابتدايي خود وجود داشته‌است آموزش و پرورش رسمي از اوايل قرن حاضر به صورت يك نظام فراگير، ابتدا جوامع پيشرفته و متعاقب آن سراسر جوامع در حال پيشرفت را فرا گرفته است و امروز جامعه‌اي نيست كه اين نظام نقشي در تحول و پي

دانلود بررسي عوامل اجتماعي مؤثر در افت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه

عوامل اجتماعي مؤثر در افت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه
بررسي عوامل اجتماعي
 تحصيلي در ميان دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه
 دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه
مقالاتي در مورد تحصيلي در ميان دانش‌آموزان دختر و پسر
پروژه اي درمورد تحصيلي در ميان دانش‌آموزان دختر و پسر
مطالبي در مورد تحصيلي در ميان دانش‌آموزان د
دسته بندي اقتصاد
فرمت فايل doc
حجم فايل 225 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 194

قلمرو رشد و فعال شدن استعدادها و توانائيهاي آدمي را زمان- مكان(جايگاه) يا شرايط زماني- مكاني(موقعيت) تعيين مي‌كند و جهت مي‌دهد. بنابراين تربيتي سودمند و اثربخش خواهد شد كه آن شرايط را در نظر بگيرد و با آنها هماهنگ باشد و يا بتواند شرايط نامطلوب را به شرايط مطلوب تغيير دهد. به عبارت ديگر رشد و تكامل و فعال شدن استعدادها و توانائيهاي هر شخص، مستلزم وجود سالم: خانواده سالم، جامعه سالم و موقعيت (مجموع شرايط زماني-مكاني موثر) سالم است و توأم بودن آنها از ضرورتهاي آموزش و پرورش موثر و موفق است. (شعاري نژاد،1381، 21).

از بين بردن بي‌سوادي، بي‌كاري، محروميت و بسياري از مشكلات و نارسائي‌هاي ديگر اجتماعي را بايد در كاركرد مدرسه جستجو كرد. مدرسه مكاني است كه در آن بهتر از هر جاي ديگر ميراث فرهنگي هر قوم مي‌‌تواند منتقل شود و استعدادهاي بالقوه دانش‌آموزان پرورش يابد و آنان را براي شركت فعال در جامعه آماده سازد. همچنين مدرسه با پرورش رفتارها و توانائيهايي كه مردم براي شركت در تغييرات و رويارويي با آنها بدان نياز دارند، راه را براي تجديد حيات اجتماعي هموارتر مي‌كند. عدم موفقيت نظامهاي آموزش در انجام اين رسالت در بسياري از مواقع به صورت افت يا شكست تحصيلي بروز مي‌كند كه شامل كيفيت ضعيف يادگيري دانش‌آموزان، تكرار پايه و ترك تحصيل است. افت تحصيلي در كشور ما از پديده‌هاي مهم سازمان آموزش و پرورش است كه به صورت يك مسأله‌اي مهم درآمده كه نظر غالب جامعه‌شناسان و روانشناسان و مربيان تربيتي را به خود جلب كرده است. پديده‌اي كه هرساله مقادير قابل توجهي از منابع و سرمايه‌هاي انساني و اقتصادي جامعه را تلف نموده و آثار مخرب و ناگواري را نيز در حيات فردي، خانوادگي و اجتماعي افراد مردود به جاي مي‌گذارد. بايد به مسأله افت تحصيلي انديشيد، زيرا خسارت ناشي از اين پديده كه باعث پژمردگي حيات و سرخوردگي يك انسان و داغ شكستي كه براي يك عمر بر روان فرد نقش بسته، با تكرار يك سال يا بيشتر، بهبود نمي‌‌يابد (اظهار ندامت دانش‌آموزان مدارس بزرگسال يا شبانه اعم از دختر و پسر گوياي اين امر است). ارائه آموزش و پرورش يكسان هم براي همه دانش‌آموزان به رغم تفاوتهاي فردي، مسائل و مشكلات عاطفي در خانواده و تفاوتهاي اجتماعي، اقتصادي و به خصوص فرهنگي خانواده‌‌ها مي‌تواند از عوامل ايجادكننده افت تحصيلي محسوب شود. از آنجا كه تفاوت فرهنگي خانواده‌ها به ويژه مناطق مختلف كشورهاي در حال توسعه، غالبا بارز و آشكار است، نظام آموزش و پرورش نمي‌تواند براي همه طبقات اجتماعي كارآيي لازم را داشته باشد.از اين رو بسياري از كودكان و نوجوانان، بخصوص در مناطق محروم به رغم هوش و استعداد از ادامه تحصيل باز مي‌مانند.

در اين تحقيق سعي شده است تا ريشه‌هاي جامعه شناختي «افت تحصيلي» در مقاطع متوسطه را در شهرستان آمل تا حد امكان شناخته و همجنين مقايسه‌اي از جهت ميزان افت در بين دانش‌آموزان دختر و پسر از سال 1375تا 1383 به عمل بيايد. چرا كه شناخت اين عوامل و برخورد مدبرانه با آن مي‌تواند كارآيي نظام مزبور را افزايش داده و جاده علم دانش را براي پيمودن نسلهاي جوان هموارتر سازد.

 

1-2- بيان مسأله

تعاريف گوناگوني از مسأله اجتماعي توسط جامعه‌ شناسان ارائه شده است و مسأله مورد نظر ما در اينجا «افت تحصيلي» است.

دكتر سيف‌اللهي درباره مسائل اجتماعي مي‌گويد:

«در رابطه با مسائل اجتماعي[1] مي‌توان گفت امور و پديده‌هايي كه موجب تنش‌ها و ناسازگاريهاي اجتماعي گرديده و به نحوي جامعه يا زندگي افراد را مورد تهديد و تضعيف قرار دهد» (سيف‌اللهي ،  1381،40)

هر سازماني استراتژي و راهكارهايي را براساس اهداف سازماني خود پيش مي‌گيرد كه خواهان وضعيتي است كه بتواند به آن سو هدايت شود و اگر شرايط حاضر سازماني به بن بستهاي شديدي دچار شود، به فكر راه‌حلهاي اساسي برآمده، چرا كه مشكل بزرگي براي رسيدن به هدف بر سر راهش نمايان مي شود كه براي رفع آن بايد هزينه‌هاي زيادي را بپردازد. امّا اگر بخواهيم مسأله اجتماعي را اينگونه تعريف كنيم:

«هر وضعيتي كه به عنوان فاصله بين واقعيت و وضعيت مطلوب پديدار شود» (خاكي، 1382، 14) و غالب افراد جامعه باور داشته باشند كه مي‌توان آن فاصله را رفع كرد. سازمان بزرگ آموزش و پرورش در ايران به يك مشكل آموزشي به نام «افت تحصيلي» دانش‌آموزان در مقاطع مختلف روبرست. اين پديده نامطلوب براي كل جامعه مسأله جدي ايجاد كرده كه در مواردي ريشه در كيفيت نظام آموزشي ما داشته و اذهان متفكران اجتماعي، برنامه‌ريزان كتابهاي دولتي، مربيان آموزشي، جامعه‌شناسان، روانشناسان، خانواده‌ها، سياستمداران و را به خود مشغول داشته است.  

مجددا اگر در مورد «مسايل اجتماعي» بگوييم كه

«مسايل اجتماعي جامعه پديده‌هايي اجتماعي اعم از شرايط ساختاري و الگوهاي كنشي است كه در مسير تحولات اجتماعي بر سر راه توسعه يعني بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب قرار مي‌گيرند و مانع تحقق اهداف و تهديد كننده ارزشها و كمال مطلوبها مي‌شوند. اين مسايل اجتماعي به عنوان پديده هايي نامطلوب اذهان نخبگان و افكار عمومي مردم را به خود مشغول مي‌دارند، به طوريكه نوعي وفاق و آمادگي جمعي براي مهار آنها پديد مي‌آيد.»(عبدالهي، 1383 : 12)

اين پديده كه به يك مسأله فراگير و گسترده در جامعه تبديل شده است، مانعي جدي براي رسيدن به اهداف عالي آموزش و پرورش مي‌باشد كه مقامات رسمي كشور را به چاره‌‌ جويي و اقدام عملي در جهت اصلاح و رفع و يا پيشگيري آن وا مي‌دارد « افت تحصيلي» مسأله‌اي نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت، چرا كه از سالها قبل اين پديده در نظام آموزشي ما وجود داشته و تا الان ادامه دارد. اين ميزان ظاهراً در دوره متوسطه بيش از ساير مقاطع تحصيلي مي باشد و عوامل بسياري درآن دخالت دارد و همين امر باعث شده است تا عده زيادي از دانش‌ آموزان، اصطلاح ريزشي و ريزشي مضاعف[2] را به خود بگيرند و برخي هم به علت عدم كشش درسي دچار ترك تحصيل بشوند.  

دانلود بررسي عوامل اجتماعي مؤثر در افت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۳۸:۰۴ ] [ مهرداد ]
عوامل موثر بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با دولت اسلامگراي تركيه در قبال دولت جديد عراق

تحولات نظام بين الملل با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق، كشور عراق را به دليل موقعيت ممتاز ژئوپلتيكي، ژئواستراتژيكي و ژئواكونوميكي به مجموعه پيچيده اي تبديل كرد كه صرف نظر از قدرت هاي همسايه و منطقه اي از اولويت و تقدم بسيار بالايي در سياست خارجي قدرت هاي فرامنطقه اي برخوردار شد تهاجم اين كشور به كويت نيز مزيد برعلت گرديد و با حضور فيزيكي كشورهاي

دانلود عوامل موثر بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با دولت اسلامگراي تركيه در قبال دولت جديد عراق

پروژهايي در مورد عوامل موثر بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با دولت اسلامگراي تركيه در قبال دولت جديد عراق
مقالاتي در مورد عوامل موثر بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با دولت اسلامگراي تركيه در قبال دولت جديد عراق
مطالبي در مورد عوامل موثر بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با دولت اسلامگراي تركيه در قبال دولت جديد عراق
عوامل موثر بر سي
دسته بندي عمومي
فرمت فايل doc
حجم فايل 273 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 320

كليات پژوهش:

1-طرح مساله

حوادث 11 سپتامبر  2001  نقطه عطف در تغيير و گردش سياستهاي ايالات متحده در نظام بين الملل شد  كه در انتخابات سال4 200 و پيروزي جمهوريخواهان در انتخابات مجدد  رياست جمهوري و انتخابات مجالس ايالات متحده آمريكا اين رويكردخود را نشان داد. در نظم جديد ،مبارزه  با تروريسم و مبارزه با سلاحهاي كشتار جمعي و مبارزه با بنيادگرايي اسلامي اساس كار قرار داده شد . در حقيقت حمله به عراق در چارچوب تغيير نظام بين الملل و ايجاد اين رويكردها بود.

 حضور نظامي آمريكا در يكي از مناطق استراتژيك جهان با هجوم به عراق  و طرح اين كشور جهت تغيير سياسي خاورميانه و دمكراتيزه كردن منطقه اگر چه تهديد كننده امنيت ملي كشورهاي منطقه از جمله ايران و تركيه مي باشد, ليكن با توجه به شرايط موجود هر دو كشور تلاش كرده اند كه از فرصت ها و چالش هاي ايجاد شده در راستاي منافع ملي خويش بهره برداري نمايند, اعتقاد بر اين است كه ايران و تركيه به عنوان دو قدرت منطقه اي صاحب نفوذ در عراق و سامان يافتن عراق جديد به عنوان دو رقيب مطرح مي باشند, هر چند رقابت ديرينه  اين دو كشور تنها به عراق ختم نمي شود اما به نظر مي رسد سواي رقابت ها و چالش هاي تاريخي بين دو كشور در دهه نود ،اكنون  رقابت آنها  وارد مرحله نويني شده است كه موجبات تغيير و تحولات سياسي در منطقه را فراهم مي آورد..

 

2-انگيزه انتخاب موضوع:

        -علاقه شخصي پژوهشگربه موضوعات تحليلي

        -اهميت موضوع تحولات عراق وتاثيرآن برتركيه وبخصوص ايران

         -تحولات جديدمنطقه كه باعث اهميت بيش ازپيش خاورميانه  شده  است.

         -گرايش تحصيلي پژوهشگر كه مطالعات خاورميانه ميباشد.

 

3-اهميت موضوع:

              به دليل اين كه دو كشور جمهوري اسلامي ايران  و تركيه دو كشور قدرتمند و صاحب نفوذ و همسايه عراق هستندو به دليل اين كه هر نوع تحولي در كشور عراق اثرات مستقيم و غير مستقيم بر سياست خارجي دو كشور مي گذارد,و از آن جمله مباحث امنيتي شامل : جريان اكراد, حزب پ. ك. ك. و گروه مجاهدين خلق  و يا ايجاد يك جريان مقابله برانگيز مانند سرمايه گذاري هاي اقتصادي و يا دوستي آمريكا و تركيه و يا تقابل ايران و آمريكا. موضوع وعنوان رساله براي بررسي سياستهاي مقايسه اي تركيه وايران در عراق را قابل توجه وحائز اهميت مي سازد . .

 

4-سوال اصلي:

مناسبات سياست خارجي ايران و تركيه پس از اشغال عراق توسط ايالات متحده و در زمان دولت جديد چگونه مي باشد؟

 

5- فرضيه اصلي :

        مناسبات جمهوري اسلامي ايران و تركيه بر بستري از تفاهمات و تقابلات در چارچوب رقابت و همكاري معنا مي يابد.يعني بين رقابت و همكاريهاي مكمل اقتصادي ايران و تركيه در عراق با سطح روابط رابطه معناداري وجود دارد. 

 

6-متغيرهاي دخيل:

متغير مستقل: بر بستري از تفاهمات و تقابلات ايران و تركيه در قبال دولت جديد عراق

متغير وابسته: مناسبات سياست خارجي ايران و تركيه پس از اشغال عراق

متغيير واسطه : شرايط محيطي و بين المللي

مفروض : تركيه و ايران به عراق با ثبات نياز دارند.

 

7-هدف پژوهش:

          هدف مجموعه حاضر آن است كه با تحليل و بررسي رفتارها و متغيرهاي مختلف تركيه و ايران, ميزان اشتياق تركيه و ايران را براي همكاري در قبال عراق و تلاشهايي كه در اين راستا انجام داده اند را مشخص كند و ميزان تقابلات منافع دو كشور در اين موضوع را بررسي نمايد و با پاسخ به اين پرسش كه هدف ايران و تركيه در عراق جديد چه مي باشد و چه نقاط اشتراكي در عراق جديد دارند وآيا اين دو يك نقش مكمل را دارا مي باشند و يا اين كه دو كشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه روبروي هم قرار گرفته اند و يك نقش فرسايشي دارند و آيا اين دو كشور با تقابل منافع و روبروي هم قرار گرفتن منافع بهتري را جذب مي كنند.

            در اين مجموعه محقق  سعي نموده است تا تصويري روشن از سياست خارجي دو كشور و سياست خارجي نفوذ دو كشور در مقابل عراق از آغاز ايجاد روابط  به دست بدهد و ميزان ديدگاههاي مشترك ايران و تركيه راجع به عراق و مواضع جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه در مورد اشغال عراق توسط ايالات متحده آمريكا و نيز سعي شده بررسي مولفه هاي منافع ملي دو كشور ( تفاهمات اين دو ) از منظر سياسي, اقتصادي, امنيتي و مولفه هاي تقابل دو كشور در عراق مورد پژوهش و بررسي قرار بگيرد.

نگارنده كه علاقه خاصي به موضوع"" سياست خارجي ج.ا. ايران و تركيه در قبال دولت جديد بعد از صدام"" دارد به جهت مساله منافع ملي جمهوري اسلامي ايران و رابطه جمهوري اسلامي ايران با دو كشور تركيه و عراق و بازخوردهاي واقعه حمله آمريكا به عراق براي كشور ايران ، تا حد توان سعي نموده است كه ريشه ها,ديدگاهها و منافع دو كشور را  پس از دوران صدام  بررسي نمايد و به پردازش سوال اصلي كه عبارت است از مناسبات سياسي خارجي ايران وتركيه پس از اشغال عراق توسط ايالات متحده و در زمان دولت جديد چگونه مي باشد؟ بپردازد.

 

8- قلمرو پژوهش:

    قلمرو پژوهش از 19 مارس 2003 به بعد مي باشد. به تعبيري ديگر پس از سقوط رژيم بعثي دولت عراق به رهبري صدام حسين تا همه پرسي قانون اساسي مي باشد.

 

9- روش پژوهش:

    پژوهش موردنظر،براساس ماهيت و روش درزمره تحقيقات توصيفي –تحليلي مي باشد و با بهره گيري ازروش كتابخانه اي –تحليل محتوا-انجام پذيرفته است .

 

10- اركان و پايه هاي نظري تحقيق:

مفاهيم نظري اصلي در اين مجموعه عبارتند از: 1- بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و تركيه و بررسي موقعيت جغرافيايي و ژئوپلتيكي عراق, جايگاه و نقش بازيگران منطقه اي و فرا منطقه اي 2- نقاط اشتراك ايران و تركيه در عراق 3- نقاط افتراق و تمايز اين دو كشور و  4- چشم اندازهاي همكاري هاي بين تركيه و ايران با عراق و بالاخره  5- سناريوهاي مطرح شده براي استقرار نظام سياسي پس از صدام در عراق و تاثير آن بر ايران چگونه مي باشد .

دانلود عوامل موثر بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با دولت اسلامگراي تركيه در قبال دولت جديد عراق


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۳۶:۳۱ ] [ مهرداد ]
بلوغ و هويت يابي نوجوانان

هدف از تهيه ي اين تحقيق شناسايي بلوغ و هويت يابي است اين كه نوجواني چه دوره اي است؟ ‌خصوصيات شخصيتي، جسماني، روحي و رواني نوجوان در اين دوره چگونه است؟ او بايد چگونه در برابر تغييرات حاصل از اين دوره عكس العمل نشان دهد؟ … در اين دوره نوجوان در يك تبديل شخصيتي قرار دارد افكار و حالات وي به سوي بلوغ و در مسير كامل تر شدن حركت كند در اين تحقيق از

دانلود بلوغ و هويت يابي نوجوانان

بلوغ و هويت يابي
 نوجوانان
مقالاتي در مورد بلوغ و هويت يابي نوجوانان
مطالبي در مورد بلوغ و هويت يابي نوجوانان
پروژه اي درمورد بلوغ و هويت يابي نوجوانان
مقالاتي در مورد بلوغ و هويت
بلوغ 
 هويت
دسته بندي فقه و حقوق اسلامي
فرمت فايل doc
حجم فايل 30 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 46

فهرست :

خصوصيات عمومي دوران بلوغ.....................

خواهش هاي فطري و خواهش هاي اكتسابي در دوره جواني   

فراهم كردن غرايز در اين دوره (تكاليف نوجوان).

چگونگي رشد شخصيت در اين دوره.................

اظهار وجود و اثبات شخصيت.....................

چگونگي دستيابي به استقلال.....................

انتخاب دوست..................................

چگونگي رشد و تكامل جسماني از تولد تا پايان دوره جواني   

عكس العمل هاي رواني دختران نسبت به تغييرات بدني

رابطه ي بلوغ جسمي با بلوغ رواني..............

خود دوستي و دگردوستي در اين دوره ............

بلوغ.........................................

 

مقدمه

خصوصيات عمومي دوران بلوغ

 • برقرار كردن مناسبات كاملتر با همسالان خود
 • كامل كردن نقش اجتماعي خود به عنوان يك مرد يا يك زن
 • قبول كردن وضع جسماني خود و استفاده از آن به طور مؤثر
 • به دست آوردن استقلال عاطفي و از ميان بردن وابستگيهاي عاطفي با والدين  و ساير افراد بالغ «فطام رواني»
 • اطمينان حاصل كردن درمورد استقلال اقتصادي.
 • انتخاب شغل و آماده كردن خود جهت احراز آن.
 • آماده نمودن خود جهت انتخاب همسر و تشكيل خانواده.
 • پرورش دادن مهارتهاي هوشي و مفاهيم لازم جهت شركت دادن در زندگي اجتماعي.
 • كامل كردن رفتار اجتماعي و قبول كردن مسئوليت هاي مربوط بدان.
 • آشنا شدن با يك دسته از ارزشهاي اخلاقي و تحصيل يك فلسفه حياتي ارضاء كننده[1].

از ديگر خصوصيات عمومي دوران بلوغ عبارتند از :

دارا بودن مشكلاتي چون عصبانيت ، ناآرامي، علاقه به تنهايي، رغبت نشان دادن نسبت به امر و نهي كردن، بهانه گيري، ناراضي بودن از وضع زندگي، جرو بحث كردن با اعضاي كوچكتر خانواده، لجباز بودن، نداشتن توانايي براي بازگويي وضعيت روحي و علاقه هاي خود و مسائل خانه و خانوادگي، وضع موقعيت اجتماعي، ديني و اخلاقي، مسائل مربوط به تحصيل و غيره.[2]

خصوصيات جسماني- حركتي يازده سالگي و دوازده سالگي :

 • گرايش به فعاليت و تحرك بيشتر ميشود.
 • وزن دختران 11 ساله از وزن و قد پسران هم سنشان بيشتر ميشود.

3- تفاوت در اندام دختران در مقايسه با پسران محسوس تراز سنين 8 و 9 و 10 سالگي است.

4- فعالتر از مراحل قبلي رشد است و دوست دارد مشكلاتش را شخصاً حل كند.

5- بين عضلات چشم و حركات دست براي نوشتن هماهنگي ايجاد ميشود.

6- مدل هاي ايده آلي او داراي خصوصيات جسماني بارز هستند.

7- رفتار او تحت تأثير خصوصيات ساختماني بدن او قرار دارد.

خصوصيات عقلي- ذهني :

 1. به تدريج به مرز تفكر انتزاعي مي رسد و ميتواند به تدريج در غياب اشياء در مورد آنها تفكر كند.
 2. كودك 12 ساله ميتواند فرضيه هايي كه ممكن است حقيقي و غيرحقيقي باشد مورد توجه قرار دهد.
 3. نيروي خلاقه در تجسم فضائي و درك روابط عددي افزايش پيدا كند.
 4. قوه حافظه به سرعت توسعه پيدا ميكند.
 5. ميتواند اشيا را از نظر خصوصياتي كه كمتر مشهودند طبقه بندي كند.
 6. رشد عقلي به سرعت در جهت آشنائي با مفاهيم پيش مي رود.
 7. آهنگ رشد انديشه و استدلال سريعتر از مراحل پيشين است.
 8. به علت گسترش عمقي مفاهيم، كودك با جزئيات و ويژگيهاي مختلف مفاهيم آشنايي پيدا ميكند.
 9. رابطة علت و معلول را درك ميكند.
 10. جهات فرعي را به تدريج مي آموزد.
 11. مفهوم زمان را مي فهمد.
 12. نيروي انديشيدن و استدلال از طريق حل مسئله و آزمون راه حل هاي مختلف افزايش مي يابد.
 13. به معيارهاي زيبائي بزرگسالان گرايش بيشتري پيدا ميكند.
 14. به جمع آوري اطلاعات مورد رده بندي اشياء علاقه نشان ميدهد.

خصوصيات عاطفي :

 • در نوشتن و نقاشي هاي او، معمولاً سليقه هاي هنري و شخصي ديده ميشود


 

دانلود بلوغ و هويت يابي نوجوانان


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۳۶:۱۲ ] [ مهرداد ]
برنج (خصوصيات ، كاشت ، داشت)

برنج از گياهان زراعي مهم قاره آسياست دانه برنج و فراورده هاي حاصل از آن نزديك به 40 درصد غذاي مورد نياز نصف مردم جهان را تشكيل مي دهد و از لحاظ توليد جهاني نيز مي تواند با گندم برابري كند (1) برنج شامل دو گروه زراعي آسيايي و افريقايي است در برنجهاي گروه آسيايي برنج معمولي يا اوريزا ساتيوا وجود دارد كه بومي آسياست (تصوير 11) در گروه برنج آفريق

دانلود برنج (خصوصيات ، كاشت ، داشت)

برنج 
برنج خصوصيات ، كاشت ، داشت
كاشت و داشت
مقالاتي در مورد برنج 
مقالاتي در مورد كشاورزي 
پروزه اي در مورد كاشت و داشت
پروزه اي در مورد برج
مقالاتي در مورد برج و كشاورزي
دسته بندي كشاورزي
فرمت فايل doc
حجم فايل 69 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 63

كشورهاي گرمسيري و نيمه گرمسيري برمه ، تايلند ، ويتنام ، لائوس ، اندونزي ، فيليپين ، پاكستان ، هندوستان ، ايالات متحده آمريكا ، ژاپن ، ايتاليا ، مصر ، اسپانيا ، چين ، برزيل ، كوبا ، مكزيك و استراليا از جمله كشورهاي توليد كننده برنج به شمار مي رود . ميزان توليد برنج در تايلند ، برمه ، ويتنام و لائوس بيش از مصرف داخلي است . نزديك به 90 درصد برنج موجود در بازارهاي بين المللي مربوط به اين چهار كشور است . ايالات متحده امريكا ، برزيل ، ايتاليا و مصر از ديگر كشورهاي صادر كننده برنج هستند .(1)

جدول (1-1) توزيع منطقه اي سطح زير كشت و توليد شلتوك در جهان در سال 1971 برحسب  درصد (1)

منطقه

سطح زير كشت

توليد

اروپا

6/0

1/1

آمريكاي شمالي

6/0

2/1

آمريكاي لاتين

2/4

5/3

خاور نزديك

5/0

6/0

خاور دور

8/90

0/90

آفريقا

8/2

5/2

استراليا

كمتر 05/0

1/0

 

 

زراعت برنج در شمال ايران  به ويژه در شهر رودسر ، و استان خوزستان تاريخچه طولاني دارد ; بنا به بعضي از روايات كشت اين محصول قرن ها پيش از ميلاد مسيح در زمان هخامنشيان رواج داشته است (1).

سطح زير كشت ، توليد و عملكرد برنج در استانهاي مختلف ايران برابر آمار منتشر شده از طريق وزارت كشاورزي در جدول (2-1) درج شده است. اين جدول نشان مي دهد كه نزديك به 80 درصد محصول برنج ايران در دو استان گيلان و مازندران  توليد مي شود . زراعت برنج در استانهاي فارس ، خوزستان ، اصفهان ، آذربايجان شرقي ، و نيز گرگان و گنبد متداول است . در سطوح كوچكي از مناطق بسيار خشك كشور مثل بلوچستان نيز برنجكاري ديده مي شود (1).

مهمترين مناطق توليد كننده برنج در استان گيلان عبارت انداز : آستارا، بندر انزلي، فومن، زيبا كنار، رضوان شهر،خمام، لشت نشاء، هشت پر طوالش، لولمان، كوچصفهان، صومعه سرا ، آستانه اشرفيه، رودبار، رودسر، رشت ، سياهكل ، لاهيجان و لنگرود .

مهمترين مناطق توليد كننده برنج در استان مازندران عبارت انداز : چالوس ،تنكابن،قائم شهر،نوشهر،ساري،آمل،بابل،نور،محمود آباد،علمده (رويان) گرگان گنبد (3) .

توليد برنج ايران تا اوايل دهه 1340 مي توانست نيازهاي داخلي كشور را تا حدي تامين كند اما در حال حاضر با توجه به افزايش سريع جمعيت و بهبود قدرت خريد مردم محصول داخلي كفاف نيازها را نمي دهند و مقادير قابل توجهي برنج همه ساله به ناچار از خارج وارد كشور مي شود (1).

 

دانلود برنج (خصوصيات ، كاشت ، داشت)


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
برچسب: برنج (خصوصيات، كاشت، داشت)،
موضوع:
[ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۳۵:۵۲ ] [ مهرداد ]
عمليات زمين‌شناسي ايران

منطقه مورد بررسي در محدوده ميان تا طول شرقي و تا عرض شمالي جاي دارد ارتفاعات منطقه بلندترين بخش منطقه بلندايي برابر با 2125 متر و پست ترين بخش آن ارتفاعي نزديك به 1131 متر دارد بزرگترين مناطق مسكوني شهري منطقه عبارتند از بوئين زهرا و اشتهارد راه هاي ارتباطي اصلي منطقه عبارتند از جاده آسفالته مرد آباد به قزوين كه از شهرهاي اشتهارد و بوئين

دانلود عمليات زمين‌شناسي ايران

پروژهايي در مورد عمليات زمين‌شناسي ايران
مقالاتي در مورد عمليات زمين‌شناسي ايران
مطالبي در مورد عمليات زمين‌شناسي ايران
عمليات زمين‌شناسي 
زمين‌شناسي
دسته بندي زمين شناسي و نفت
فرمت فايل doc
حجم فايل 5764 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 170
 • زمين ريخت شناسي (ژئومورفولوژي)

عوامل كنترل كننده زمين ريخت شناسي در منطقه را مي توان عامل ساختاري، ليتولوژيكي، دگرساني و آب و هوايي برشمرد. سنگهاي آتشفشاني ائوسن ارتفاعات منطقه را پديد آورده است. نواحي گسله عمده در مرز جدا كننده برجستگي ها و مناطق پست، جاي دارند. فزون بر آن بيشتر طاقديس ها ارتفاعات منطقه را پديد آورده اند، شرايط آب و هوايي نيز سبب كنترل زمين شناسي شده است به گونه اي كه گرانيت ها بر اثر هوازي گوديهايي را در منطقه پديد آورده است. در اين ميان گفتني است كه دگرسانيهاي گرانيت ها در اين راستا دست اندر كار بوده است. سنگ نهشته هاي نئوژن نيز به دليل سست بودن واحدهاي سنگي آن فرسايش پذيرند و مناطق پست و كم ارتفاعي را پديد آورده اند.

·چينه شناسي

در منطقه مورد بررسي، سازندهاي كهن تر از ائوسن ديده نمي شود.

§ائوسن

الف) ائوسن مياني: ائوسن مياني در منطقه با توف هاي سبز رنگ كه گاهي متمايل به آبي است مشخص مي شود، اين توف ها ستبرايي نزديك به چند متر دارند، در ميان توف ها ايگينمبريت هاي قرمز رنگ با تركيب داسيتي و گدازه هاي داسيتي قرمز رنگ ديده مي‌شود به همين سان به گونه اي ميان لايه اي چند لايه آهكي ناپيوسته و عدسي شكل سياه و كرم رنگ در ميان توف ها ديده مي‌شود- اين واحد در بردارنده فسيل استراكود و بقايايي از نوموليت است كه در اثر تبلور دوباره ساختمان داخلي آنها از ميان رفته است و از اين رو سن آنها به درستي قابل تشخيص نيست. توف هاي سبز در افق هاي بالاتر نخست به توف هاي جوش خورده سبز تا خاكستري و سپس به توف هاي ريوليتي كرم رنگ تبديل مي شوند. با توجه به رخساره توف ها (هيالوكلاستيك) و وجود لايه هاي آهكي محيط پيدايش توف هاي از ديدگاه رخساره سنگي مي توان اين سري را با واحدهاي E5 – E4 – E3 در منطقه قم آران مقايسه كرد كه امامي در سال 1981 براي منطقه ياد شده معرفي كرده است.

ائوسن مياني در منطقه به 5 واحد سنگي تفكيك شده است كه عبارتند از: واحدي است كه دربرگيرنده ائوسن مياني به گونه اي عام و فراگير، اين نام گذاري در آن بخش هايي از ائوسن مياني انجام شده است كه امكان تفكيك واحد وجود نداشته است در برخي بخش هاي ائوسن مياني دربرگيرنده واحد گدازه اي و ايگنيمبريت هاي قرمز رنگ است. در اين نقاط ماگماي داسيتي توف هاي سبز را به سان سيل و دايك بريده و يا در پيكر روانه هاي آتش فشاني بر روي لايه هاي توف جريان يافته است، چندين افق از اين گدازه ها و سنگهاي ايگنيمبريتي در منطقه ديده مي شوند كه ميان آنها لايه هاي توفي نيز به چشم مي خورد در اين ميان دايكها و سيلتها تنها و تنها در توف ها جايگزين شده اند و ائوسن بالايي را نمي برند. توفهاي ائوسن مياني از ديدگاه تركيب با سنگهاي ياد شده همساني دارند و گمان مي رود تناوبي از تكاپوهاي گدازه اي و انفجاري در روند زماني ائوسن مياني انجام گرفته باشد و ماگما با تركيب داسيتي حوضه رسوبي ائوسن مياني را تغذيه كرده باشد دايكها و سيلتهاي ياد شده در واقع نماينده سنگهاي نيمه آتشفشاني (Subvolcanic) ائوسن مياني اند. قرون به آن تركيب شيميايي توف ها (داسيتي) و هم ارز تركيب سنگهاي ماگمايي ياد شده است و نشان از آن دارد كه خاستگاهي يگانه دارنده قائده اين واحد مشخص نيست. در روي اين واحد ايگينمبريت و گدازه تيره رنگجاي مي‌گيرد. سنگهاي اين واحد دربرگيرنده توف هاي سبز است كه بخش بزرگي از سنگهاي اين واحد را پديد مي آورد، ايگينمبريت و گدازه داسيتي قرمز رنگ‌اند. واحدي دربرگيرنده لايه هاي توفي رنگ با تركيب ريوليتي است اين توف ها در بالاي توف هاي سبز و زير واحد جاي مي‌گيرد. از اين رو توف هاي ياد شده بخشهاي بالايي ائوسن مياني را پديد مي آورند. البته گسترش سطحي اين توف ها در همه جا يكسان نيست و در جاهايي توف هاي سبز به گونه اي مستقيم در زير واحد جاي مي‌گيرند. اين توف ها گاه دچار پديده كائوليني شدن شده اند. از ديدگاه پتروگرافي كرم رنگ و دانه ريز هستند و تا اندازه اي دچار دگرساني كائوليني شده اند. بافت نخستين سنگ ولكانو كلاستيك است كه اجزاي شيشه پس از پيدايش متبلور شده اند، قطعات بلورين در آنها ديده نمي شود.

اين واحد دربرگيرنده يك لايه بازالت سياه رنگ است. گسترش سطحي اين لايه بسيار اندك و كم گستره است و در ميان توف هاي كرم رنگ جاي گرفته است.

شامل لايه هاي آهكي ناپيوسته عدسي شكل به رنگ كرم و سياه است. اين واحد در بين توف هاي كرم رنگ مشاهده مي‌گردد. در يكي از پلاكهاي تهيه شده از اين واحد يك قطعه مشكوك به فسيل نوموليت كه ساختمان داخلي آن از بين رفته بود و يك استراكود مشاهده گرديده است.

اين واحد شامل گدازه هاي داسيتي قرمز رنگ و ايگنيمبريت هاي داسيتي قرمز رنگ است. رنگ اين واحد قرمز روشن است و در بين توف هاي سبز به صورت افق هايي ديده مي‌شود. همچنين به صورت دايك و سيلهايي نيز ديده مي‌شود كه تغذيه كننده اين افق هاي گدازه اي ايگنيمبريتي بوده است.

ب) مجموعه ائوسن بالايي

مجموعه سنگهاي ائوسن بالايي با رنگ تيره شان به آساني از سري سبز ائوسن مياني قابل تشخيص است اين مجموعه كه به گونه اي همشيب بر روي سري سبز ائوسن مياني جاي مي گيرد، دربرگيرندة گدازه هاي آندزيتي و لاتيتي با بافتي بيشتر پورفيريك و گاهي مگاپورفيريك است كه در بخشهايي به گونه اي متناوب با لاپيلي توف قرار مي گيرند. به طور تقريب در همه افتها ، پهنه ها و لايه هاي ايگنيمبريتي را مي توان ديد. گدازه و گنبدهاي ريوليتي گسترشي كمتر دارند. برخلاف سري سبز مياني كه نشان از ولكانيسم زيردريايي دارد مجموعه ائوسن بالايي نشان دهنده ولكانيسم قاره اي تا دريايي كم ژرفا (ساحلي) است.

ائوسن بالايي در منطقه به 3 بخش تقسيم مي‌شود: 1- بخش پاييني 2- بخش مياني 3- بخش بالايي.

 1. بخش پاييني ائوسن بالايي: دربرگيرنده تناوبي از لايه هاي گدازه اي و ايگنيمبريت با توف و لاپيلي توف است، اين بخش در حقيقت نماياگر مرحله گذر از فوران انفجاري و محيط دريايي به مرحلة فوران آرام گدازه اي و محيط قاره اي تا ساحلي است كه در آن لايه هاي گدازه اي و ايگنيمبريت افقهاي پاييني آن داراي تركيب به گونه اي كلي اسيدي است. گاهي سنگهايي با تركيب ميانه نيز در ميان آنها ديده مي‌شود. اين بخش به 6 واحد تفكيك شده است كه از پايين به بالا چنين اند: : اين واحد به طور عمده از ايگنيمبريت- گدازه قهوه اي رنگ با تركيب اسيدي پديد آمده است. اين واحد بر روي و يا و در زير واحد جاي مي‌گيرد. : به طور عمده از توف هاي با تركيب ريوليتي پديد امده كه در آن گدازه ريوليتي نيز مشاهده مي‌شود. رنگ اين واحد سفيد و در بخشهايي اندك به خاكستري مي گرايد اين واحد بر روي واحد و در زير واحد جاي مي‌گيرد. : به رنگ قهوه اي تيره تا سياه است و از گدازه هاي آندزيتي، لاتيتي و بازالتي پديد آمده است. اين واحد بر روي واحد و در زير واحد جاي گرفته است. : از توف و لاپيلي توف پديد آمده است، ريز بالشهاي گدازه اي بازيك تيره در زمينه اي توفي و سفيد ديده مي‌شود. نماد سنگ همسان برشهاي آتشفشاني است. اين واحد روي واحد و در زير واحد جاي گرفته است. : يك واحد گدازه اي با تركيب ميانه است كه افق هاي ايگنيمبريتي در آن يافت مي‌شود. سنگهاي اين واحد عمدتاً از نوع آندزيت تا پيروكسن آندزيت هستند. اين واحد در حقيقت بخشهاي زيرين واحد است. اين واحد بر روي واحد و در زير واحد جاي دارند. : اين واحد ناپيوسته يا عدسي شكل از نوع توف برش يا لاپيلي توف است كه در زمينه اسيدي اين برشها بالشهاي گدازه اي بازيك تيره جاي دارند.
 2. بخش مياني ائوسن بالايي

اين بخش با واحدمشخص شده است. به طور عمده دربرگيرنده، آندزيت مگاپورفيريك است كه در زمان تشكيل اين واحد فوران ها بيش تر از نوع غيرانفجاري و آرام در محيط قاره اي بوده است. اين واحد در حقيقت ادامه همان است كه بافت پورفيريك شاخص تري را نشان مي‌دهد و از آندزيت هاي مگاپورفيريك پديد آمده است. اين واحد در سمت شرق هسته يك تاقديس را در كوه قوش گوني و در سمت غرب آن يك ساختمان گنبدي شكل را در كوه جوشالو پديد آورده است نمونه هاي برداشته شده از اين واحد انواع سنگي زير را معرفي مي‌كند: پيروكسن آندزيت، آندزيت، تراكي آندزيت، تراكيت، داسيت، بازالت، آندزيتيك بازالت، كريستال و تيريك توف.

 1. بخش بالايي ائوسن بالايي

اين بخش با سنگهاي بازيك (بازالتي) خاكستري تا خاكستري روشن، گدازه هاي حد واسط با زمينه شيشه اي كه در نمونه دستي سطح تازه آن سياه و سطح هوازده آن نخودي رنگ است و همچنين چند لايه ماسه اي ولكانوژينك مشخص است. بر روي هم سنگهاي اين واحد بازيك تر از واحدهاي پيشين اند و محيط پيدايش آنها دريايي كم عمق تا ساحلي بوده است. قرون بر آن فوران ماگما به طور عمده، آرام و غيرانفجاري بوده است. ائوسن بالايي به 8 واحد تفكيك شده است:

دانلود عمليات زمين‌شناسي ايران


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۳۵:۳۴ ] [ مهرداد ]
برنامه‌ريزي پويا براي زمان‌بندي سيستم اتوبوس‌راني

در اين مقاله سعي شده جديدترين كاربرد سيستم هاي حمل و نقل عمومي پيشرفته براي برنامه ريزي پويا سيستم اتوبوسراني به منظور زمانبندي حركت اتوبوسها، تشريح گردد مبناي محاسباتي اين روش بر اساس الگوريتم كالمن استوار است واز داده هاي سيستم مكانيابي خودكار وسيله نقليه و شمارش خودكار مسافر در محاسبات خود استفاده مي نمايند وجه تمايز اين روش با روشهاي مشابه قبل

دانلود برنامه‌ريزي پويا براي زمان‌بندي سيستم اتوبوس‌راني

برنامه‌ريزي پويا براي زمان‌بندي سيستم
 اتوبوس‌راني 
 سيستم اتوبوس‌راني 
مقالاتي درمورد سيستم اتوبوس‌راني 
پروژه اي در مورد سيستم اتوبوس‌راني 
مطالبي در مورد سيستم اتوبوس‌راني
دسته بندي معماري
فرمت فايل doc
حجم فايل 370 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 14

در شهرهائي كه از سيتم هاي حمل و نقل عمومي پيشرفته بهره نمي برند، برنامه ريزي و زمانبندي سيستم اتوبوسراني، از پيش تعيين شده و به صورت ثابت اعمال مي گردد. مبناي محاسباتي روشهاي زمانبندي مذكور اغلب مبتني بر استراتژي بهينه مي باشد كه بر اساس ويژگي هاي خاص و عوامل موثر پروژه مورد نظر نظير: سرعت جريان ترافيك، طول چرخه سرويس اتوبوسراني، زمان انتظار، زمان سفر با وسيله نقليه، تراكم ترافيك و ... استوار است.

در اينگونه روشهاي زمانبندي؛ كه در اين مقاله به عنوان روشهاي قديمي معرفي مي‌شوند؛ چنانچه بواسطه برخي از حوادث پيش بيني نشده نظير: تصادفات، خرابي وسايل نقليه در مسير و غيره تغييري در سرعت جريان ترافيك، چگالي آن و... رخ دهد، رفتار سيستم قابل پيش بيني نبوده و منجر به بروز تأخير مي گردد. وليكن در روشهاي جديد ويا همان روشهاي پوياي زمانبندي حركت اتوبوسها، تغييرات ايجاد شده در جريان ترافيك در برنامه ريزي بهنگام مي گردد.

براي نشان دادن اهميت مطالعه برنامه ريزي و زمانبندي حركت اتوبوسها، از آمار و ارقام سال 1383 در شهر تهران استفاده مي گردد. به طور موتوسط در هر روز هفته 2477270 مسافر توسط سيستم حمل و نقل اتوبوسراني در شهر تهران جابجا مي‌شود. حال چنانچه با زمانبندي و مديريت صحيح حركت اتوبوسها، تأخير هر مسافر را فقط به ميزان 2 دقيقه بتوان كاهش داد. در يك روز به طور متوسط از 82575 ساعت، اتلاف وقت مسافران جلوگيري مي شود و با فرض هر روز كاري 8 ساعت مي توان روزانه 3/28 نفر سال در وقت شهروندان تهراني صرفه جويي كرد.

تاكنون روشهاي مختلفي براي پيش بيني زمانبندي سيستم اتوبوسراني توسعه يافته است. كه در اين مقاله جديد ترين مدل پيش بيني زمان اعزام و رسيدن اتوبوسها در سيستم حمل و نقل عمومي اتوبوسراني؛ با استفاده از اطلاعات سيستم هاي حمل و نقل عمومي پيشرفته؛ بيان مي شود.

 1. مروري بر سيستم هاي پيشرفته حمل ونقل عمومي

سيستم هاي پيشرفتة حمل و نقل عمومي جزئي از سيستم هاي هوشمند حمل و نقل مي باشند كه در حمل و نقل عمومي و به منظور بهبود عملكردها شامل: افزايش ايمني، افزايش صرفه اقتصادي، بهبود كيفيت خدمات و ... ، استفاده شوند. از كاربرد هاي سيستم هاي پيشرفتة حمل و نقل عمومي؛ ايجاد پتانسيل خدمات بيشتر براي كاربران در كنترل فعاليت هاي ناوگان اتوبوس و بهبود سرعت، ايمني و راحتي سفر مي باشد. ارتقاء تكنولوژي حمل و نقل عمومي نظير سيستم هاي خودكار مكانيابي وسيله نقليه (AVL) ، سيستم هاي خودكار شمارنده مسافرين (APC) اثرات زيادي بر عملكرد سيستم اتوبوسراني دارد. سيستم هاي پيشرفته حمل و نقل عمومي داراي قدمت كمي مي باشند. نمونه هاي اوليه اين سيستم در عمل به دهه 60 اوايل دهه 70 بر مي گردد. اغلب اين تكنولوژي ها بر اساس نشانگرهاي ثابتي بودند، كه مي بايست در مسير اتوبوس نصب مي شدند. اين نشانگرها مجهز به مبدل الترونيكي هستند و زماني كه اتوبوس ها از كنار آنها عبور مي‌كنند، سيستم گيرنده تعيين وقت داخل وسيله، كد شناسائي را دريافت كرده، زمان و تاريخ عبور اتوبوس از كنار نشانگر مورد نظر را ثبت مي نمايند. اجرا و نگهداري سيستم هاي پيشرفتة حمل و نقل عمومي اوليه نظير نشانگر هاي ثابت، داراي هزينه هاي زيادي بودند. كه از آن به بعد، تكنولوژي هاي جديدي مثل سيستم موقعيت يابي جهاني (GPS) ارائه گرديد كه باعث كاهش هزينه ها شد. اداره حمل و نقل فدرال سيستم هاي پيشرفته حمل و نقل عمومي را به صورت زير تقسيم بندي كرده است.

دانلود برنامه‌ريزي پويا براي زمان‌بندي سيستم اتوبوس‌راني


ادامه مطلب
امتياز:
بازديد:
[ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۳۵:۱۳ ] [ مهرداد ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ]
.: Weblog Themes By azadblog :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

سامانه تبادل بازدید

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  / ربات افزایش فالوور عضوگرام